Po raz trzeci samorząd Gminy Dopiewo organizuje nabór wniosków na dofinansowanie do budowy systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 31 maja 2022 r. Warto wykorzystać szansę i skorzystać z gminnej dotacji, która może wynieść aż 80% kosztów.

O dotacji

 • Pula środków przeznaczonych przez Gminę Dopiewo do rozdysponowania wśród zainteresowanych mieszkańców wynosi w tym naborze 200 tys. zł.
 • Wysokość dopłaty wynosi aż 80% kosztów, ale nie więcej niż 4 tys. zł.
 • Dotacja może być przeznaczona na budowę zbiornika podziemnego lub naziemnego, studni chłonnej oraz elementów niezbędnych do połączenia rury spustowej dachu z wybudowanym systemem deszczowym.
 • Dotacja udzielana jest w formie refundacji kosztów budowy systemu deszczowego - wypłata środków następuje po realizacji zadania oraz prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów.
 • Dotacja nie będzie udzielana na urządzenia i materiały zakupione przed datą zaakceptowania wniosku, tzn. przed podpisaniem umowy.
 • Do wniosku należy dołączyć m.in.: dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością; zgodę pozostałych współwłaścicieli (dotyczy współwłasności).
 • Dotacja nie będzie udzielana na dofinansowanie inwestycji, dla której została już uprzednio udzielona dotacja z innego źródła (np. z programu „Moja Woda”).
 • Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.
 • Wniosek musi być kompletny – powinien zawierać wszystkie wymagane załączniki i posiadać mieć wypełnione wszystkie pola. Należy go wypełnić czytelnie i podpisać.

Termin i miejsce składania wniosków

 • Start naboru wniosków:
  - od północy 30/31 maja 2022 r. można składać wnioski w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP.
  - od godz. 7.30 w dniu 31 maja 2022 r. można składać wnioski w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dopiewo.
 • Decyduje kolejność wpływu wniosków do Urzędu (przy czym zgodnie z obowiązującym w tym naborze regulaminem obowiązuje jedna kolejka dla wniosków elektronicznych i papierowych).
 • Wnioski można składać do 14.06.2022 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 w godzinach pracy Urzędu. Datą złożenia wniosku jest dzień wpływu wniosku do Biura Obsługi Klienta.

Uchwała

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z PDF icon Uchwałą Nr XXXIII/413/21 Rady Gminy Dopiewo z 16 sierpnia 2021 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Dopiewo na zadania służące ochronie środowiska i zwiększaniu zasobów wodnych poprzez budowę systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania, realizowanych na terenie Gminy Dopiewo.

Realizacja dopłaty

 • Po złożeniu wniosku następuje jego weryfikacja, w celu sprawdzenia jego prawidłowości i kompletnego wypełnienia.
 • Urząd Gminy Dopiewo nie wyklucza możliwości oględzin nieruchomości przed przez podpisaniem umowy na budowę systemu deszczowego;
 • Po prawidłowej weryfikacji wniosku zostanie podpisana umowa o przydzieleniu dofinansowania.
 • Wnioski niezakwalifikowane, złożone po terminie, bądź po wyczerpaniu środków nie przechodzą na rok następny.

Rozliczenie dotacji

Po zrealizowaniu inwestycji w terminie określonym w Umowie, Wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji, wraz z wszystkimi załącznikami. Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć:

 • Kserokopie faktur VAT lub rachunków, potwierdzających poniesione koszty inwestycji
 • Opis wykonanych robót (parametry techniczne, technologia wykonania, itp.).
 • Dokumentacja fotograficzna z realizacji zadania (etap przed, w trakcie i po zakończeniu zadania).
 • Oświadczenie wnioskodawcy o wykonaniu przedsięwzięcia zgodnie z przeznaczeniem.

Kontrola powykonawcza

Wnioskodawca zobowiązany jest udostępnić nieruchomość, na której został zrealizowany system deszczowy, po złożeniu formularza rozliczenia dotacji.

Informacje dodatkowe

Informacji udziela pracownik Referatu Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dopiewo: Zbigniew Kobiela, tel. 61 890 63 96.

W ubiegłym roku pula środków była podobna, a mieszkańcy Gminy Dopiewo złożyli więcej wniosków niż w pierwszej edycji naboru. Mamy nadzieję, że przyjazne środowisku pozyskiwanie wody z deszczu zyskało w ciągu roku nowych zwolenników wśród mieszkańców naszej Gminy.

Dokumenty:

Zbigniew Kobiela
fot. archiwum UG

Data wydarzenia: 
Od 2022-05-31 00:00 do 2022-06-14 15:30
przykładowa instalacja gromadzenia wody na terenie gminy Dopiewo