W dniu 4 maja 2022 r. w Urzędzie Gminy Komorniki odbyło się podpisanie umowy z Wykonawcą – firmą ANTINUS Sp. z o.o. na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych w ramach realizacji projektu pn. „Eko-energia w Gminach Dopiewo i Komorniki”.

Umowę trójstronną podpisali: ze strony Lidera projektu Gminy Dopiewo – Wójt Gminy Dopiewo Paweł Przepióra, ze strony Partnera projektu Gminy Komorniki - Wójt Gminy Komorniki Jan Broda oraz ze strony Wykonawcy ANTINUS Sp. z o.o. - Prezes Zarządu Piotr Szymański.

Przedmiotowe zamówienie obejmuje:

  • dostawę i montaż 173 instalacji fotowoltaicznych oraz 38 instalacji kolektorów słonecznych na posesjach/nieruchomościach zlokalizowanych na terenie gminy Dopiewo,
  • dostawę i montaż 184 instalacji fotowoltaicznych oraz 18 instalacji  kolektorów  słonecznych na posesjach/nieruchomościach zlokalizowanych na terenie gminy Komorniki.

Wartość przedmiotu umowy 9 700 473,60 złotych brutto, a sama inwestycja ma być zrealizowana w ciągu 130 dni od dnia podpisania umowy. 

Pierwsze montaże instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych planowane są na koniec czerwca 2022 r. Montaż wszystkich instalacji potrwa do połowy września 2022 r.

Celem głównym projektu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Komorniki i Dopiewo poprzez montaż na obiektach/budynkach mieszkalnych lub gruncie nowoczesnych instalacji OZE.

Realizacja projektu wpłynie korzystnie na jakość środowiska naturalnego, przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń, co wpłynie na poprawę jakości powietrza, a w dłuższej perspektywie przełoży się na poprawę jakości życia mieszkańców, ich stanu zdrowia, a także ograniczy występowanie efektu cieplarnianego.

Projekt pn. „Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki” współfinansowany jest  w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

M. Bąk
fot. M. Bąk

Inne artykuły dotyczące programu:

podpisanie umowy w ramach projektu "Eko-energia w gminach Dopiewo i Komornikach"