Kasa Rolniczego Ubezpieczenia informuje, że w okresie wakacji w 2022 roku KRUS zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy.

Turnusy rehabilitacyjne prowadzone są dla dzieci z wadami postawy i dzieci z chorobami układu oddechowego. Zakwalifikowane na turnus mogą być dzieci urodzone w latach 2007 – 2015 (7 -15 lat).

Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie, co najmniej rok.

Dzieci uczestniczące w turnusach są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni, są bezpłatne.

Komplet dokumentów niezbędnych do skierowania i zakwalifikowania dziecka na turnus rehabilitacyjny jest dostępny w Oddziale Regionalnym KRUS w Poznaniu.

Zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonów: 61-8525013 lub 61-8512257.

ZPRO OR KRUS

KRUS-logo