Dzień Sołtysa przypada 11 marca. Z tej okazji życzymy wszystkim sołtysom satysfakcji z pełnienia tej zaszczytnej i utrwalonej tradycją funkcji, zaufania społecznego, skuteczności w działaniu i spełnienia marzeń.

W Polsce mamy ok. 40,5 tys. sołtysów, w tym 11 w Gminie Dopiewo, gdzie obowiązki te pełni 5 pań i 6 panów. Większość, bo aż sześcioro sołtysów zasiada jednocześnie w 21-osobowej Radzie Gminy Dopiewo. Zakres obowiązków sołtysa na przestrzeni lat ulegał zmianom, ale dziś, tak jak dawniej jest on przede wszystkim pośrednikiem między mieszkańcami a samorządem gminnym, pomaga w załatwianiu różnych spraw i rozwiązywaniu lokalnych problemów.

Sołectwa występują w gminach wiejskich.Mimo rolniczych korzeni, Gmina Dopiewo zmieniła swój charakter. Niektóre sołectwa bardziej przypominają osiedla podmiejskie niż wsie. Na terenie 30-tysięcznej gminy znajdują się sołectwa liczące po kilka tysięcy mieszkańców (Skórzewo ponad 8,3 tys., Dąbrówka 4,3 tys., Dopiewo 3,6 tys.), ale są i takie, które zamieszkuje kilkaset osób (Trzcielin 560, Gołuski 700).

Najdłużej sprawującymi funkcję sołtysa w Gminie Dopiewo są: Albin Marian Czekalski (Zakrzewo) - nieprzerwanie od lutego 1980 r. do dziś, Walenty Moskalik (Skórzewo) - od 1981 do 1995 i od 1999 r. do dziś, Tadeusz Bartkowiak (Dopiewo) - od 1995 r. do dziś.

O to jak jest być sołtysem - zapytaliśmy sołtysów Więckowic, Gołusek i Zakrzewa.

Anna Kwaśnik, sołtys Więckowic od trzech kadencji: - Zawsze w pracy społecznej motorem do działania była dla mnie praca dla ludzi, wśród ludzi i z ludźmi. Sołtysowi dużo łatwiej jest działać, gdy są wokół niego mieszkańcy chętni do pracy dla dobra wspólnego. Na tym polega samorząd, że bierzemy sprawy w swoje ręce, nie oglądając się na innych. Podobne znaczenie mają zebrania wiejskie, będące przejawem demokracji, podczas których głosujemy, dyskutujemy, prezentujemy pomysły dotyczące rozwiązań w sprawach nam najbliższych, bo dotyczących sołectwa, i podejmujemy decyzje. Dają one również możliwość zwrócenia uwagi sołtysa na problemy, w których rozwiązaniu sołtys może pomóc. Martwi mnie spadająca podczas tych zebrań frekwencja, liczba chętnych do współdziałania we wspólnym interesie, mieszkańców, którzy zwracają się do mnie jako sołtysa, by wspólnie coś zrobić. Moje sołectwo może nie jest najliczniejsze pod względem mieszkańców, ale jest największe obszarowo. Pod wspólnym szyldem łączy 5 miejscowości. Odległości między nimi są znaczące i w gruncie rzeczy każda ma inne problemy i oczekiwania. Trudno jest ich interesy pogodzić. Życzyłaby sobie i innym pokoju, a w sołectwie większego zaangażowania mieszkańców, ale zdaję sobie sprawę, że tamte „złote czasy”  już do nas nie wrócą.

Tadeusz Plenzler, sołtys Gołusek,  pełniący tę funkcję drugą kadencję: -  Trudno jest świętować „Dzień Sołtysa”, gdy za miedzą, na Ukrainie, wojna. Z tego względu zrezygnowaliśmy w tym roku z oficjalnych obchodów, jakie organizowane były zawsze w Urzędzie Gminy Dopiewo. W połowie lat 80., gdy zamieszkałem w Gołuskach, liczyły one 170 mieszkańców, teraz mają ponad 700. Mimo napływu mieszkańców i rozbudowy, w znacznym stopniu zachowały swój charakter. Gołuski są sołectwem, w którym mieszka stosunkowo dużo rolników, rodzin żyjących z rolnictwa. Wciąż są niewielką miejscowością, nie mają zabudowy szeregowej. Powstają domy jednorodzinne, ale nie takie osiedla, tak jak na przykład w Dąbrówce, Dopiewcu, Skórzewie. I tak nie znam wszystkich, którzy się tu osiedlają, co kiedyś było normą. Nie każdy się do sołtysa odzywa. Bycie sołtysem mocno się zmieniło, nawet w tak małym sołectwie jak moje. Współcześnie najważniejsze są: integracja mieszkańców, zarządzanie mieniem, dbałość o estetykę, podejmowanie działań na rzecz rozwoju. Taka integracja ma miejsce wokół świetlicy i projektów Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego. Udało nam się już trzykrotnie wygrać DBO i zagospodarować park.

Marian Czekalski, sołtys Zakrzewa, prezes Koła Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, najdłużej piastujący funkcję sołtysa spośród obecnych sołtysów Gminy Dopiewo: - Sołtysem jestem już 42 lata. Zostałem nim niejako „z automatu”, po śmierci mojego poprzednika. Przez dwie kadencje byłem wcześniej też podsołtysem, bo kiedyś istniała i taka funkcja. Tak mi się to sołtysowanie spodobało, że jestem sołtysem do dziś. Pewnie będę nim do końca kadencji, ale nie dłużej bo mam już swoje lata i czuję, że czas przekazać pałeczkę następcy. Zresztą podobna sytuacja jest w 5 innych sołectwach, które za dwa lata czeka najprawdopodobniej zmiana warty. Sołtysowanie dziś to już nie to samo, co kiedyś. Wszystko się zmieniło. Kiedyś byliśmy bardziej zintegrowani, może dlatego, że było mniej mieszkańców i przeważały kontakty osobiste. Obserwuję te zmiany już pół wieku, wliczając bycie zastępcą sołtysa. Dawniej każdego dnia spotykałem się z mieszkańcami, oni szukali kontaktu ze mną, współpracowaliśmy na rzecz sołectwa. Największe zmiany przyszły ostatnio, wraz z pandemią. Dziś to, co możliwe, załatwiane jest elektronicznie w związku z pandemią. Trochę nad tym ubolewam, bo tym, co najbardziej lubię w pracy sołtysa jest kontakt osobisty, rozmowa z drugim człowiekiem, pomaganie i rozwiązywanie ludzkich i sołeckich problemów.

Sołtysi w Gminie Dopiewo kadencji 2019 - 2024 (RG w nawiasie oznacza, że sołtys jest jednocześnie radnym Gminy Dopiewo):

 • Dąbrowa – Krzysztof Dorna (RG),
 • Dąbrówka - Barbara Plewińska,
 • Dopiewiec – Mariola Nowak (RG),
 • Dopiewo – Tadeusz Bartkowiak (RG),
 • Gołuski – Tadeusz Plenzler,
 • Konarzewo – Hanka Antkowiak - Janaszak,
 • Palędzie – Agnieszka Grześkowiak (RG),
 • Skórzewo – Walenty Moskalik (RG),
 • Trzcielin – Alojzy Sammler,
 • Więckowice – Anna Kwaśnik (RG),
 • Zakrzewo - Albin Marian Czekalski.

Kontakt z sołtysem - tutaj

Czym jest sołectwo?

Jest jednostką pomocniczą Gminy, charakterystyczną dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa Rada Gminy w statucie sołectwa.

Kim jest Sołtys?

Sołtys stoi na czele sołectwa i ma prawo do udziału i występowania na forum Rady Gminy. Jest przedstawicielem społeczności wiejskiej. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka, która jest organem doradczym. Co 4 lata stali mieszkańcy danego sołectwa na zebraniu wiejskim wyłaniają w tajnym i bezpośrednim głosowaniu Sołtysa oraz Radę Sołecką. Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa jest organem uchwałodawczym, stanowiącym i kontrolnym.

Kompetencje i obowiązki Sołtysa:

 • reprezentuje sołectwo na zewnątrz
 • zwołuje zebranie wiejskie
 • realizuje uchwały Rady Gminy dotyczące sołectwa
 • dokonuje poboru podatków, rolnego i leśnego jako inkasent organu podatkowego
 • uczestniczy w sesjach Rady Gminy
 • zobowiązany jest brać udział w posiedzeniach komisji Rady Gminy, jeśli rozpatrywane są sprawy sołeckie.

 

Sołtysi kadencji 2019 - 2024

 

AM

Sztandar Sołtysów Gminy Dopiewo