Rada Gminy informuje, że w dniu 31 stycznia 2022r. o godz. 15:00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21 odbędzie się XL sesja Rady Gminy Dopiewo.

Porządek obrad XL sesji Rady Gminy Dopiewo

 1. Otwarcie XL sesji Rady Gminy Dopiewo.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Odczytanie porządku obrad.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z XXXIX sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Dopiewo na rok 2022. DRUK 494
 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Dopiewo na rok 2022. DRUK 495
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Kapituły Stypendium Sportowego Gminy Dopiewo. DRUK 496
 9. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubie „Senior+” w gminie Dopiewo. DRUK 497
 10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Dopiewo na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji. DRUK 498
 11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2022 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. DRUK 499
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Wysokiej. DRUK 500
 13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, w rejonie ulicy Bukowskiej, dla działki o nr ewid. 37/5, gmina Dopiewo. DRUK 501
 14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Jeża w miejscowości Trzcielin. DRUK 502
 15. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Glinki w miejscowości Konarzewo. DRUK 503
 16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Skórzewie. DRUK 504
 17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skórzewie. DRUK 505
 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/493/21 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2022 rok. DRUK 506
 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/492/21 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2022-2030. DRUK 507
 20. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 21. Wolne głosy.
 22. Zakończenie obrad XL sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo

                Leszek Nowaczyk

Data wydarzenia: 
2022-01-31 15:00
rada gminy Dopiewo w trakcie głosowanie - zbliżenie na pulpit głosowania