Rada Gminy informuje, że w dniu 24 stycznia 2022 r. o godz. 15:00 w Domu Strażaka w Dopiewie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa.

Porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji:

 1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Dopiewo na rok 2022. DRUK 494
 2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Dopiewo na rok 2022. DRUK 495
 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Kapituły Stypendium Sportowego Gminy Dopiewo. DRUK 496
 4. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubie „Senior+” w gminie Dopiewo. DRUK 497
 5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Dopiewo na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania        projektu Strategii, w tym trybu konsultacji. DRUK 498
 6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2022 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. DRUK 499
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegow miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Wysokiej. DRUK 500
 8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, w rejonie ulicy Bukowskiej, dla działki o nr ewid. 37/5, gmina Dopiewo. DRUK 501
 9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Jeża w miejscowości Trzcielin. DRUK 502
 10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Glinki w miejscowości Konarzewo. DRUK 503
 11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Skórzewie. DRUK 504
 12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1w Skórzewie. DRUK 505
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/493/21 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2022 rok. DRUK 506
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/492/21 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2022-2030. DRUK 507

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

 

Data wydarzenia: 
2022-01-24 15:00
rada gminy w trakcie obrad