Gmina Dopiewo ogłasza otwarte konkursy ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Dopiewo do realizacji w 2022 roku w obszarach:

  • Upowszechniania kultury fizycznej i sportu - ogłoszenie
  • Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży - ogłoszenie
  • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - ogłoszenie
  • Kultury, sztuki, oświaty i edukacji, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i historycznego - ogłoszenie
  • Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - ogłoszenie
  • Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów - ogłoszenie
  • Ochrony i promocji zdrowia - ogłoszenie

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w terminie do dnia 20 grudnia 2021 do godziny 17.00 (decyduje data wpływu do urzędu) w Biurze Obsługi Klienta, ul. Leśna 1c, 62 – 070 Dopiewo. Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się od daty podpisania umowy, a kończy nie później niż 31 grudnia 2022 roku.

Prosimy o rozważne zapoznanie się z treścią ogłoszeń: wzorem oferty, wzorem sprawozdania oraz projektami umów. W szczególności prosimy zwrócić uwagę na warunki formalne, które musi spełnić oferta.

Plik WZÓR OFERTY

baner z napisem NGO organizacje pozarządowe