Przedstawiciele pięciu sołectw, biorących udział w Programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, odbyli w listopadzie dwudniowe warsztaty z moderatorami odnowy wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Spotkania te były następstwem przeprowadzonych przez moderatorów pod koniec października wizji terenowych w poszczególnych sołectwach. Warsztaty zorganizowano w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dopiewie.

Obecnie w Programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” udział bierze 5 sołectw z Gminy Dopiewo. Sołectwa Więckowice, Palędzie i Dopiewiec przystąpiły do programu już w 2011 r, natomiast sołectwa Konarzewo i Dopiewo zostały do niego zgłoszone w tym roku - na podstawie uchwały Rady Gminy Dopiewo XXXIV/434/21 z 27 września 2021 r.

Jedną z misji programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” jest, aby uczestniczące w nim sołectwa posiadały spójne strategie rozwoju. Powstają one etapowo pod kierunkiem moderatorów odnowy wsi z UMWW. Pierwszym etapem ich tworzenia były przeprowadzone warsztaty z udziałem przedstawicieli „Grup Odnowy Wsi”, ich liderów, sołtysów i mieszkańców aktywnie uczestniczących w życiu lokalnych społeczności.

Strategie, które zostaną wypracowane dla poszczególnych sołectw ,obejmują okres pięcioletni, określają słabe i mocne strony wsi sołeckich oraz programy krótko- i długookresowego rozwoju. Mają być one wyrazem potrzeb mieszkańców, zbiorem planów i zamierzeń, precyzują sposoby i pomysły rozwoju, identyfikują problemy dotykające poszczególne wsie, wyznaczają cele do realizacji oraz proponują pomysły na to, jak osiągnąć założone cele.

Strategie rozwoju są wymagane jako załączniki do wniosków przy ubieganiu się o środki w ramach konkursów ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu tj. „Pięknieje wielkopolska wieś” czy „Odnowa Wsi szans dla aktywnych sołectw”.

Opracowane dokumenty strategiczne, zostaną przekazane do akceptacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz przyjęte uchwałami zebrań wiejskich i rady gminy.

Milena Wolna