Informujemy, że w toku przeprowadzanej oceny formalno-merytorycznej złożonego przez Gminę Dopiewo wniosku o uzyskanie „Grantu PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” Gmina została zobowiązania do dokonania niezbędnych uzupełnień przedłożonych przez Państwa oświadczeń o następujące dokumenty, poświadczające:

  1. stopień pokrewieństwa krewnego w linii prostej (dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR) z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (weryfikacja poprzez: odpisy aktów stanu cywilnego np. aktów urodzenia, małżeństwa itp.). Dodatkowo należy przedłożyć wypełnione na załączonym wzorze oświadczenie pokrewieństwa.
  2. fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR (weryfikacja poprzez np.: zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR, umowę o pracę, świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, odcinki list płac/wynagrodzeń lub inny dokument wydany przez instytucje organu publicznego).
  3.  w przypadku uczniów szkół średnich i szkół podstawowych zlokalizowanych poza Gminą Dopiewo zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy, potwierdzające status ucznia oraz fakt nieotrzymana przez dziecko/rodzinę na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym – poza Gminą Dopiewo. W przypadku otrzymania sprzętu w drodze użyczenia na okres nauki zdalnej i zwrócenia go po przywróceniu nauki stacjonarnej prosimy również o potwierdzenie tego faktu.
  4. kserokopia dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie na terenie Gminy Dopiewo ucznia, w imieniu którego złożony został wniosek, lub który samodzielnie złożył wniosek (dokument ten może być wystawiony na rodzica, przyjmuje się, że dziecko mieszka z rodzicem) np. rachunek za śmieci, faktura za media itp.

Wyżej wymienione dokumenty są niezbędne do dokonania weryfikacji oświadczeń o wsparcie dla uczniów. W przypadku braku tych danych Gmina nie będzie mogła dokonać pozytywnej weryfikacji.

Uzupełnienia ww. dokumentacji wraz z pismem przewodnim (w którym wymienione zostaną wszystkie przedkładane załączniki tj.: odpisy aktów i dokumenty poświadczające fakt zatrudnienia w PPGR) należy składać w wersji papierowej, w Urzędzie Gminy w Dopiewie w nieprzekraczalnym terminie do 6 grudnia 2021 roku do godz. 17.00.

Ważne, aby w przypadku dostarczenia kopii dokumentów potwierdzić ich autentyczność z oryginałem – kopia musi posiadać obowiązkowo klauzulę „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”, klauzula ta powinna być zaopatrzona czytelnie: imieniem i nazwiskiem, datą, miejscowością potwierdzenia dokumentu i podpisem oraz dodatkowo należy przedłożyć oryginał dokumentu do okazania pracownikowi urzędu.

Uzupełnienie dokumentów nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia. Projekt będzie realizowany tylko w przypadku otrzymania przez gminę dofinansowania na ten cel.

Plik oswiadczenie_pokrewienstwa.docx

PDF icon oswiadczenie_pokrewienstwa.pdf

PDF icon oswiadczenie_pokrewienstwa.pdf

logo projektu granty ppgr