Rada Gminy informuje, że w dniu 22 listopada 2021r. o godz. 15:00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21 odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Dopiewo.

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Gminy Dopiewo

 1. Otwarcie XXXVII sesji Rady Gminy Dopiewo.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Odczytanie porządku obrad.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z XXXV uroczystej sesji.
 5. Informacja o przyjęciu protokołu z XXXVI sesji.
 6. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 7. Projekt uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu ręcznego w komunikacji gminnej, dla której organizatorem jest Gmina Dopiewo. DRUK 460
 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen biletów za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego, wysokości opłat dodatkowych oraz uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów w komunikacji gminnej, dla której organizatorem jest Gminy Dopiewo. DRUK 461
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/327/16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków na terenie gminy Dopiewo, zmienionej uchwałą Nr XV/178/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 listopada 2019 r. DRUK 462
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Dopiewo prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Palędzie, w gminie Dopiewo, stanowiącej działkę nr 241/1 o powierzchni 0,0568 ha oraz nr 241/2 o powierzchni 0,0217 ha. DRUK 463
 11. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ewidencyjnym Więckowice, w rejonie ul. Tarnowskiej, gmina Dopiewo. DRUK 464
 12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Bukowskiej, Polnej i Ogrodowej, gmina Dopiewo. DRUK 465
 13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewiec, w rejonie ulicy Tranzytowej i Nasturcjowej, gmina Dopiewo. DRUK 466
 14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Wierzbowa w miejscowości Dopiewo. DRUK 467
 15. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Lipowa w miejscowości Dopiewo. DRUK 468
 16. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Konwaliowa w miejscowości Gołuski. DRUK 469
 17. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Nagietkowa w miejscowości Skórzewo. DRUK 470
 18. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Lawendowa w miejscowości Skórzewo. DRUK 471
 19. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. DRUK 472
 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/441/21 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 października 2021 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Dopiewo ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Seniora +”. DRUK 473
 21. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dopiewo na lata 2022-2024. DRUK 474
 22. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dopiewo na rok 20 DRUK 475
 23. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego, z której korzystają uczniowie mieszkający w Gminie Dopiewo w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 na 2022 rok. DRUK 476
 24. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Komorniki. DRUK 477
 25. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2022 r. na terenie Gminy Dopiewo. DRUK 478
 26. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/340/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2021 rok. DRUK 479
 27. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/339/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2021-2030. DRUK 480
 28. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Dopiewo. DRUK 481
 29. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 30. Wolne głosy.
 31. Zakończenie obrad XXXVII sesji Rady Gminy Dopiewo.

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

Data wydarzenia: 
2021-11-22 15:00
rada gminy Dopiewo w trakcie głosowanie - zbliżenie na pulpit głosowania