Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego rozstrzygnął IX edycję konkursu „Odnowa Wsi szansa dla aktywnych sołectw” organizowanego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. Gmina Dopiewo znalazła się na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania. Łączna otrzymana kwota dotacji to 10 551,00 zł.

W tym roku dofinansowanie otrzymały oba projekty zgłoszone w ramach ogłoszonego konkursu:

  • Sołectwo Dopiewiec na projekt pn. „Sołectwo promujemy i przy wspólnym stole się integrujemy - doposażenie budynku użyteczności publicznej w Dopiewcu oraz zakup namiotu”
    - kwota dofinansowania: 6 083,00 zł.

W ramach realizacji zadania planowany jest zakup doposażenia budynku GOK w Dopiewcu w urządzenia gastronomiczne i zastawy stołowe, a także zakup namiotu. Celem projektu jest podniesienie promocyjnego i organizacyjnego potencjału Sołectwa przy organizowanych wydarzeniach kulturalnych czy spotkaniach integrujących lokalną społeczność. Szacowany koszt projektu: ok. 12 tys. zł.

  • Sołectwo Więckowice na projekt pn. „Poznaj swoje sołectwo – wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych na terenie sołectwa Więckowice”
    - kwota dofinansowania: 4 468,00 zł.

Zgłoszony projekt zakłada opracowanie i wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych o poszczególnych miejscowościach sołectwa Więckowice. Celem projektu jest zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz przybliżenie i upowszechnianie wiedzy o nim wśród mieszkańców i turystów. Całkowity szacowany koszt inwestycji: ok. 9 tys. zł.

W tegorocznej IX już edycji konkursu, złożono 154 projekty, które zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z regulaminem konkursu. 25 października 2021r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą wyraził zgodę na udzielenie dotacji dla 71 projektów.

Głównym celem konkursu jest wsparcie inicjatyw mieszkańców sołectw, aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich na poziomie sołectwa, w kierunku ich zaangażowania na rzecz rozwoju własnej miejscowości oraz wsparcie projektów służących podniesieniu standardów i jakości życia na terenach wiejskich poprzez zakup elementów wyposażenia obiektów użyteczności publicznej, towarów służących kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych oraz materiałów niezbędnych do promocji wsi.

Lista projektów, którym udziela się dofinansowania w ramach IX edycji konkursu „Odnowa Wsi szansa dla aktywnych sołectw” 

Logotyp Odnowa Wsi 2020+

Milena Wolna

Wielkopolska Odnowa Wsi - logo