W związku z ogłoszonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa naborem wniosków w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Granty PPGR” Gmina Dopiewo planuje przystąpić do programu grantowego pn. „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
 • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
 • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Ostatecznymi beneficjentami projektu są:

 • uczniowie szkół podstawowych;
 • uczniowie szkół średnich,

którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie, tj.:

 • dziecko / pełnoletni uczeń szkoły średniej zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
 • dziecko/ pełnoletni uczeń szkoły średniej jest członkiem rodziny osoby (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie / opiekun prawny), która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR,
 • dziecko/ pełnoletni uczeń szkoły średniej nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest m.in. złożenie przez rodzica / opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, deklaracji udziału wraz z wymaganymi załącznikami, która będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku w ramach projektu „Granty PPGR” przez Gminę.

Deklarację udziału w programie wraz z:

 1. wykazem – informacją o wyborze sprzętu,
 2. oświadczeniem dla rodzica / opiekuna prawnego dziecka lub oświadczeniem ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość,
 3. zgodą na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą RODO,
 4. kopią dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w danym PPGR (np. świadectwo pracy),

należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, w dni robocze w godzinach urzędowania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.10.2021 r. do godz. 15:30.

Wzory dokumentów dostępne pod linkiem do Zarządzenia Wójta Gminy Dopiewo nr 358/2021 z dnia 20.10.2021 r. [KLIKNIJ TUTAJ]

Szacowana liczba zgłoszeń, która może zostać objęta dofinansowaniem wynosi ok. 25 - przy założeniu przewidywanej puli środków, liczby Gmin uprawnionych do ubiegania się o grant oraz stawki na zestaw komputerowy. Wysokość otrzymanego wsparcia uzależniona jest od decyzji Instytucji Zarządzającej PO PC.

UWAGA! Spełnienie warunków programu i terminowe złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

Sprzęt komputerowy zostanie zakupiony i przekazany Beneficjentom ostatecznym jedynie w przypadku otrzymania przez gminę dofinansowania na ten cel.

W przypadku wystąpienia ograniczonych środków pieniężnych na projekt, Gmina zastrzega sobie prawo do rozdysponowania zakupionego sprzętu komputerowego wg kolejności składanych deklaracji i/lub kryterium dochodowego czy niepełnosprawności.

Szczegółowe informację dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr .

MW

Logo projektu granty PPGR