Rada Gminy informuje, że w dniu 25 października 2021r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21 odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Dopiewo.

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy Dopiewo

 1. Otwarcie XXXVI sesji Rady Gminy Dopiewo.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Odczytanie porządku obrad.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z XXXIV sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia na 2022 rok Programu współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. DRUK 439
 7. Projekt uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Dopiewo ośrodka wsparcia pod   nazwą „Klub Seniora+”. DRUK 440
 8. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIV/332/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 23 listopada 2020r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dopiewo na 2021 r. DRUK 441
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Dopiewo prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Dopiewiec, w gminie Dopiewo, stanowiącej działkę nr 283 o powierzchni 1,0700 ha. DRUK 442
 10. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Palędzie, w rejonie ulicy Modrzewiowej, gmina Dopiewo. DRUK 443
 11. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, w rejonie ulicy Turkusowej, gmina Dopiewo. DRUK 444
 12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Żarnowiec, dla działek o nr ewid. 38/1, 38/2, 37 i 43, gmina Dopiewo. DRUK 445
 13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Majcherka i Świętojańskiej, gmina Dopiewo. DRUK 446
 14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Klonowej, gmina Dopiewo. DRUK 447
 15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Więckowice, w rejonie ulicy Jeziornej i Leśnej, gmina Dopiewo. DRUK 448
 16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Malwowej, gmina Dopiewo. DRUK 449
 17. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego. DRUK 450
 18. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dopiewo. DRUK 451
 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/233/20 z dnia 8 kwietnia 2020r.  w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadań zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych. DRUK 452
 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/242/20 z dnia 8 kwietnia 2020r.  w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadań zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych. DRUK 453
 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/243/20 z dnia 8 kwietnia 2020r.  w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadań zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych. DRUK 454
 22. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/311/16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 września 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku. DRUK 455
 23. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stęszew. DRUK 456
 24. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/340/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2021 rok. DRUK 457
 25. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/339/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2021-2030. DRUK 458
 26. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 27. Wolne głosy.
 28. Zakończenie obrad XXXVI sesji Rady Gminy Dopiewo.

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

 

Data wydarzenia: 
2021-10-25 15:00
Sesja rady gminy Dopiewo