Rada Gminy informuje, że w dniu 18 października 2021 r. o godz. 15. 00 w Domu Strażaka w Dopiewie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa.

Porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji:

 1. Spotkanie z Przewodniczącą Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w sprawie systemu i organizacji gospodarowania odpadami komunalnymi.
 2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia na 2022 rok Programu współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. DRUK 439
 3. Projekt uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Dopiewo ośrodka wsparcia pod   nazwą „Klub Seniora+”. DRUK 440
 4. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIV/332/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 23 listopada 2020r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dopiewo na 2021 r. DRUK 441
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Dopiewo prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Dopiewiec, w gminie Dopiewo, stanowiącej działkę nr 283 o powierzchni 1,0700 ha. DRUK 442
 6. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Palędzie, w rejonie ulicy Modrzewiowej, gmina Dopiewo. DRUK 443
 7. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, w rejonie ulicy Turkusowej, gmina Dopiewo. DRUK 444
 8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Żarnowiec, dla działek o nr ewid. 38/1, 38/2, 37 i 43, gmina Dopiewo. DRUK 445
 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Majcherka i Świętojańskiej, gmina Dopiewo. DRUK 446
 10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Klonowej, gmina Dopiewo. DRUK 447
 11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Więckowice, w rejonie ulicy  Jeziornej i Leśnej, gmina Dopiewo. DRUK 448
 12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Malwowej, gmina Dopiewo. DRUK 449
 13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego. DRUK 450
 14. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z  mieszkańcami Gminy Dopiewo. DRUK 451
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/233/20 z dnia 8 kwietnia 2020r.  w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadań zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych. DRUK 452
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/242/20 z dnia 8 kwietnia 2020r.  w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadań zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych. DRUK 453
 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/243/20 z dnia 8 kwietnia 2020r.  w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadań zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych. DRUK 454
 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/311/16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 września 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku. DRUK 455
 19. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stęszew. DRUK 456
 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/340/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2021 rok. DRUK 457
 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/339/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2021-2030. DRUK 458

 

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

 

Data wydarzenia: 
2021-10-18 15:00
Sesja Rady Gminy