Urząd Gminy w Dopiewie przypomina przedsiębiorcom posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Dopiewo (dotyczy płatności ratalnej) o III racie opłaty rocznej, której termin mija 30.09.2021 roku.

Zgodnie z art. 11¹ ust. 7 ustawy przeciwalkoholowej przypominamy, że do dnia 30.09.2021 r., przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty III raty wyliczonej opłaty rocznej.

Niezapłacenie w ustawowym terminie kolejnej raty skutkuje karą pieniężną w wysokości 30% podstawowej rocznej opłaty określonej dla danego rodzaju alkoholu, a następnie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż.

30.09 termin płatności