Symboliczny „start” oczyszczalni ścieków  po rozbudowie i modernizacji miał miejsce 2 sierpnia 2021 r. z udziałem przedstawicieli samorządu Gminy Dopiewo, Powiatu Poznańskiego i Województwa Wielkopolskiego, jak również firm – wykonawczej, nadzorczej i projektowej. Na inwestycję wartą 18 mln zł Urząd Gminy Dopiewo pozyskał dotację unijną z WRPO w wysokości 6,9 mln zł.  Przedsięwzięcie zrealizowano w latach 2019 – 2021.  

Na konieczność rozbudowy infrastrukturalnej  Gminy Dopiewo i znaczenie modernizacji oczyszczalni w Dopiewie dla mieszkańców oraz dalszego rozwoju Gminy Dopiewo zwrócił uwagę Wójt – Paweł Przepióra. Aspekty wykonawcze omówił przedstawiciel wykonawcy – prezes firmy  WUPRINŻ SA z Poznania – Sławomir Raniszewski. Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego – Błażej Cisowski, odczytał list Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka. Zadowolenia nie krył Wicestarosta Poznański – Tomasz Łubiński.

 Po przecięciu wstęgi  na ponadgodzinny spacer po terenie oczyszczalni zaprosił uczestników wydarzenia  Sławomir Skrzypczak – prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. – firmy odpowiedzialnej za jej eksploatację. Uczestnicy mieli okazję poznać  nowo wybudowane urządzenia i dowiedzieć się, jak się sprawdzają w praktyce zastosowane, nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 4 „Środowisko” , Działanie 4.3  „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałanie 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa”

AM, fot. B. Spychała, A. Mendrala

Przecięcie wstęgi - oczyszczalnia w Dopiewie

Oczyszczalnia - wiata