Gmina Dopiewo po raz kolejny z sukcesem aplikowała o dofinansowanie budowy systemów gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego opublikował wyniki naboru przeprowadzonego w ramach programu „Deszczówka”. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 100 000, 00 zł. 

W tym roku dofinansowanie otrzymały następujące projekty:

  • „Budowa systemu magazynowania i zagospodarowania wód opadowych na boisku w Palędziu” - kwota dofinansowania 50 000,00 zł.
    W ramach realizacji zadania planowane jest wykonanie zbiornika o pojemności 10 m3 wraz z pompą zatapialną oraz hydrantem ogrodowym stanowiącym punkt czerpalny umożliwiający wykorzystanie zebranej wody do nawadniania boiska. Szacowany koszt inwestycji: ok. 85 tys. zł.
  • „Budowa systemu magazynowania wody opadowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Skórzewie” - kwota dofinansowania: 50 000,00 zł.
    Zgłoszony projekt zakłada wykonanie zbiornika do magazynowania deszczówki o pojemności do 10 m3 wraz z pompą i systemem rur umożliwiającym wpięcie się do istniejącej instalacji nawadniającej. Szacowany koszt inwestycji: ok. 81 tys. zł.

W ubiegłorocznej edycji programu Gmina Dopiewo z dofinansowaniem z Samorządu Województwa Wielkopolskiego zrealizowała projekt pn. „Budowa systemu gromadzenia i zagospodarowania wody deszczowej przy przedszkolu publicznym w Konarzewie w Gminie Dopiewo”. Wykonano wówczas zbiornik magazynujący wodę deszczową wraz z systemem rozprowadzającym deszczówkę przy budynku przedszkola. Całkowity koszt projektu wyniósł prawie 130 000,00 zł brutto, z czego 50 000,00 zł stanowiła otrzymana dotacja.

Głównym celem programu „Deszczówka” jest promowanie działań zapobiegającym negatywnym skutkom suszy poprzez retencjonowanie i odpowiednie wykorzystywanie wody opadowej w celu nawadniania terenów zielonych oraz wykonywania systemów podziemnego lub naziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacja umożliwiającą jej zagospodarowanie.

Lista projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach programu „Deszczówka”  

Milena Wolna
fot. M. Juskowiak

Zbiornik na zbieranie deszczówki przy Przedszkolu w Konarzewie