Kwalifikacja wojskowa – obejmuje całokształt przedsięwzięć mających na celu ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wstępnym przeznaczeniu do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej.

Mieszkańcy Gminy Dopiewo winni stawić się w WKU w Poznaniu ul. Słowackiego 8, w dniach od 9 sierpnia do 4 listopada 2021 r. w godz. od 8.00 do 13.00.

Obowiązek kwalifikacji wojskowej obejmuje m.in.:

  • mężczyzn, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia;
  • mężczyzn do 24. roku życia, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do niej, są obowiązane zgłosić się do Wojskowego Komendanta Uzupełnień, właściwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony.

Kwalifikację przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień i starostów, a także wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast).
Informacje o szczegółowych terminach i miejscach kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach i powiatach podawane są do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń. Dodatkowo każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzymuje od wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) imienne wezwanie. W wezwaniu podany jest dokładny termin i miejsce, w którym trzeba się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać.

Po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej orzeka się jedną z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

  • kategoria A - zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, o którym mowa w art. 59, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2017., poz.1430 z późn. zm.), a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej;
  • kategoria B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju;
  • kategoria D - niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w kategorii zdrowia „A” w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
  • kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

PDF icon OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2021 r. na obszarze województwa wielkopolskiego

książeczka wojskowa