Rada Gminy informuje, że w dniu 26 lipca 2021r. o godz. 15:00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21 odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Dopiewo.

Porządek obrad XXXII sesji Rady Gminy Dopiewo

 1. Otwarcie XXXII sesji Rady Gminy Dopiewo.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Odczytanie porządku obrad.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z XXX sesji.
 5. Informacja o przyjęciu protokołu z XXXI sesji.
 6. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dopiewo na rok szkolny 2021/2022. DRUK 399
 8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Klonowa w miejscowości Dopiewo. DRUK 400
 9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Tarninowa w miejscowości Dąbrowa. DRUK 401
 10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic: Kwantowa, Biometryczna, Holograficzna, Elektronowa w miejscowości Więckowice. DRUK 402
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, dla działki o nr ewid. 37/4, gmina Dopiewo. DRUK 403
 12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, w rejonie ulicy Granicznej, gmina Dopiewo. DRUK 404
 13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie geodezyjnym Skórzewo i Dąbrowa, w rejonie ulic Batorowskiej i Nektarowej, gmina Dopiewo. DRUK 405
 14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie geodezyjnym Skórzewo i Dąbrówka, w rejonie ulic Poznańskiej, Spółdzielczej i linii kolejowej, gmina Dopiewo. DRUK 406
 15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. DRUK 407
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/332/20 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dopiewo na 2021r. DRUK 408
 17. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/394/21 z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/127/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji. DRUK 409
 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/340/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2021 rok. DRUK 410
 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/339/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2021-2030. DRUK 411
 20. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 21. Wolne głosy.
 22. Zakończenie obrad XXXII sesji Rady Gminy Dopiewo.

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

 

Data wydarzenia: 
2021-07-26 15:00
pulpit z nazwiskami głosujących radnych