Rada Gminy Dopiewo jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Dopiewo wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu Gminy Dopiewo w 2020 r. Podczas pierwszego głosowania na drugiej czerwcowej sesji, która odbyła się 28 czerwca 2021 r., obecnych było 17 , a podczas drugiego 16 z 21 radnych (pierwsza czerwcowa sesja odbyła się tydzień wcześniej i miała charakter powyborczy). W obu głosowaniach wszyscy obecni na sali radni opowiedzieli się „za” ; nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się. Najpierw podczas posiedzenia Skarbnik – Małgorzacie Mazurek przedstawiła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dopiewo i opinię pozytywną na temat tego wykonania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wraz z uzasadnieniem. Wszystkie samorządy mają obowiązek złożenia takich sprawozdań za dany rok do końca marca następnego roku. Pozytywną opinię na temat wykonania budżetu gminnego przedstawiła także Wiceprzewodnicząca Komisji  Rewizyjnej - Magdalena Kaczmarek. W 2020 r. dochody wyniosły ponad 195,9 mln zł, a wydatki ponad 188 mln zł - odnotowano nadwyżkę budżetową wynoszącą  7,86 mln zł (więcej informacji na temat wykonania budżetu podajemy niżej).

Delegacja radnych z Przewodniczącym Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej - Janem Bakiem pośrodku, z bukietem róż w dłoni, oraz radnymi Anną Kwaśnik i Iloną Łysiak złożyła Skarbnik Gminy - Małgorzacie Mazurek gratulacje za realizację zadań w trudnym roku budżetowym, ze względu na covid, dodatkowe obciążenia samorządu (m.in. w trakcie roku: podwyżki uposażeń w oświacie, zwolnienie z płacenia PIT osób poniżej 26 roku życia, a przez to mniejsze niż planowane wpływy do budżetów gminnych). Radni uczcili minutą ciszy śp. Wójta Gminy Dopiewo – Adriana Napierałę, zmarłego przedwcześnie w końcu ubiegłego roku, który odpowiadał za wykonanie ubiegłorocznych zadań budżetowych. Słowa uznania wyraził Przewodniczący Rady Gminy - Leszek Nowaczyk. Tytułem podsumowania głos zabrał zaprzysiężony tydzień wcześniej – Wójt Gminy Dopiewo Paweł Przepióra, który w 2020 r. był Zastępcą Wójta. Wójt Paweł Przepióra podziękował radnym za jednomyślność oraz pracownikom Urzędu Gminy Dopiewo i gminnych jednostek za udział w wykonaniu budżetu w ubiegłym roku budżetowym. Na początku sesji Wójt przez ponad godzinę omawiał „Raport o stanie gminy za 2020 r.” Później  miała miejsce dyskusja nad tym dokumentem - oprócz Wójta na pytania radnych odpowiadali przedstawiciele urzędu. Obowiązek przedłożenia „Raportu o stanie gminy” do 31 maja, za rok poprzedni, spoczywa na samorządach od 2018 r.  Dokument został w maju udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej - można zapoznać się z nim tutaj  - kliknij, żeby przejść do tego dokumentu

Wykonanie budżetu Gminy Dopiewo w 2020 roku przedstawia się następująco :

 • Dochody wyniosły  195 912 490,24 zł, czyli 101,14% planu dochodów ogółem, w tym:
  • dochody bieżące  181 621 329,13 zł, czyli 93,76% planu dochodów ogółem, 101,29% planu,
  • dochody majątkowe 14 291 161,11 zł, czyli 7,38% planu dochodów ogółem, 99,34% planu.
 • Wydatki  wyniosły 188 051 279,74 zł, czyli 94,15% planu, w tym:
  • wydatki bieżące  151 977 790,01 zł, tj. 76,09 % planu wydatków ogółem, 93,62% planu,
  • wydatki majątkowe 36 073 489,73 zł, tj. 18,06% planu wydatków ogółem, 96,43% planu.
 • Osiągnięto nadwyżkę w wysokości 7 861 210,50 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 6 046 691,77 zł.
 • Przychody wyniosły 15 046 691,77 zł, w tym:
  • kredyty, emisja obligacji  i pożyczki  -  15 000 000 zł;
  • wolne środki – 46 691,77 zł.
 • Rozchody wyniosły 9 000 000 zł:
  • z tytułu kredytów – 1 000 000 zł;
  • z tytułu wykupu obligacji – 8 000 000 zł.
 • Zadłużenie Gminy Dopiewo według stanu na 31 grudnia 2020 r. wynosi 78 800 000 zł, z tego: obligacje komunalne –  77 900 000 zł i kredyty długoterminowe –  900 000 zł.

AM, fot. A. Mendrala

Sesja absolutoryjna. Skarbnik z kwiatami i Wójt