Rada Gminy informuje, że w dniu 28 czerwca 2021r. o godz. 15:00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21 odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Dopiewo.

Porządek obrad XXXI sesji Rady Gminy Dopiewo:

 1. Otwarcie XXXI sesji Rady Gminy Dopiewo.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Odczytanie porządku obrad.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z XXIX sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Dopiewo za rok 2020.
 7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Dopiewo za rok 2020.
 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dopiewo wotum zaufania. DRUK 382
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy Dopiewo za 2020r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020r.
 10. Przedstawienie Radzie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wydanej opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Dopiewo z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.
 11. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 12. Przedstawienie Radzie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo za 2020 rok.
 13. Dyskusja.
 14. Projekt uchwały w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok. DRUK 383
 15. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. DRUK 384
 16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, w rejonie ulic Długiej, Gajowej i Leśnej, gmina Dopiewo. DRUK 385
 17. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Barwna w miejscowości Zakrzewo. DRUK 386
 18. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Wiązowa w miejscowości Zakrzewo. DRUK 387
 19. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Róży Wiatrów w miejscowości Dopiewiec. DRUK 388
 20. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Smardzowa w miejscowości Dopiewiec. DRUK 389
 21. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Sarnia w miejscowości Trzcielin. DRUK 390
 22. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Rubinowa w miejscowości Konarzewo. DRUK 391
 23. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Trzcielin, rejon ul. Środkowej. DRUK 392
 24. Projekt uchwały w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dopiewo w 2021 r. DRUK 393
 25. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. DRUK 394
 26. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/127/19 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji. DRUK 395
 27. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/340/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2021 rok. DRUK 396
 28. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/339/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2021-2030. DRUK 397
 29. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 30. Wolne głosy.
 31. Zakończenie obrad XXXI sesji Rady Gminy Dopiewo.

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

 

Data wydarzenia: 
2021-06-28 15:00
pulpit z nazwiskami głosujących radnych