Rada Gminy informuje, że w dniu 21 czerwca 2021 r. o godz. 15:30 w Domu Strażaka w Dopiewie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa.

Porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji:

 1. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Dopiewo za rok 2020.
 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dopiewo wotum zaufania. DRUK 382
 3. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy Dopiewo za 2020r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020r.
 4. Przedstawienie Radzie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wydanej opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Dopiewo z wykonania   budżetu Gminy za 2020 rok.
 5. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo w sprawie absolutorium dla    Wójta Gminy Dopiewo z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 6. Przedstawienie Radzie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2020 rok. DRUK 383
 8. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo z tytułu wykonania     budżetu za 2020 rok. DRUK 384
 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, w rejonie ulic Długiej, Gajowej i Leśnej, gmina Dopiewo. DRUK 385
 10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Barwna w miejscowości Zakrzewo. DRUK 386
 11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Wiązowa w miejscowości Zakrzewo. DRUK 387
 12. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Róży Wiatrów w miejscowości Dopiewiec. DRUK 388
 13. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Smardzowa w miejscowości Dopiewiec. DRUK 389
 14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Sarnia w miejscowości Trzcielin. DRUK 390
 15. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Rubinowa w miejscowości Konarzewo. DRUK 391
 16. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w           miejscowości Trzcielin, rejon ul. Środkowej. DRUK 392
 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dopiewo w 2021 r. DRUK 393
 18. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. DRUK 394
 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/127/19 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji. DRUK 395
 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/340/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2021 rok. DRUK 396
 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/339/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2021-2030. DRUK 397

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

 

Data wydarzenia: 
2021-06-21 15:30
posiedzenie komisji rady gminy. radni w maseczkach