Dzień Samorządu Terytorialnego to święto, które upamiętnia wybory samorządowe z 27 maja 1990 r. Były to pierwsze w pełni wolne i demokratyczne wybory w Polsce po  II wojnie światowej. Dzień Samorządu Terytorialnego został uchwalony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2000 r., na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego. Data obchodów to oczywiście 27 maja. W Uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej możemy przeczytać, że idea odbudowy w naszym kraju autentycznego samorządu, utworzenia niezależnych władz terytorialnych była możliwa dopiero po 1989 r. W odrodzonej Polsce rozpoczął się wówczas proces reformowania ustroju państwa, decentralizacji władzy i stopniowego przekazywania jej w ręce obywateli. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiając święto samorządu terytorialnego, wyraził uznanie i szacunek wszystkim osobom, które przyczyniły się do jego powstania i działalności.

W Polsce przeprowadza się wybory członków organów jednostek samorządu terytorialnego: rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw, a od 2002 r. także jednoosobowych organów wykonawczych gmin – wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W gminach niebędących miastami na prawach powiatu wybory radnych odbywają się według ordynacji większościowej, natomiast w miastach na prawach powiatu, a także w powiatach i województwach według systemu proporcjonalnego. Głosy wyborców przelicza się w nim na mandaty zgodnie z regułą d’Hondta, która preferuje duże ugrupowania. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) w wyborach do organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego (rad i sejmików) ma osoba, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat. Kandydat nie musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje.

Samorząd terytorialny w Polsce, zgodnie z konstytucją, wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. W latach 1990 - 1998 samorząd terytorialny istniał tylko na szczeblu gminy. Od 1 stycznia 1999 r. obowiązuje w Polsce trójszczeblowa struktura samorządu terytorialnego: samorząd gminny, samorząd powiatowy, samorząd województwa. Wybory samorządowe od 2018 r. odbywają się po znaczącej nowelizacji prawa wyborczego. Zmiana dotyczyła m.in wydłużenia kadencji z 4 do 5 lat oraz wprowadzenia dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach w Europie jedynie część zadań lokalnych i regionalnych realizują agendy administracji rządowej. Zasadnicza część zadań administracyjnych jest realizowana przez samorząd terytorialny, a konkretnie przez organy samorządowe podporządkowane odpowiedniej wspólnocie lokalnej.

Ostatnie kilkanaście miesięcy minęło w cieniu walki z koronawirusem. To był czas bardzo trudnych decyzji, które pracownicy samorządowi musieli podejmować, chcąc zrealizować wszystkie projekty i zadania. Równocześnie, pandemia ukazała wielką solidarność lokalnych wspólnot, uwalniając u ludzi ogromne pokłady dobra. Mam nadzieję, że uda się pomyślnie wykonać wszystkie plany, a wówczas zadowolenie mieszkańców będzie największą nagrodą za pracę.

Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego obejmują cały kraj. Ich forma zależy od konkretnej gminy. Są więc uroczyste sesje rady gminy, koncerty, festyny, wystawy, konferencje, zawody sportowe i pokazy strażackie. W niektórych gminach odbywają się uroczyste nabożeństwa w intencji samorządu terytorialnego. Wspólne obchody są okazją zarówno do dobrej zabawy, jak i wzajemnej integracji lokalnej społeczności i ich przedstawicieli. O Dniu Samorządu Terytorialnego pamięta również Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. W Pałacu Prezydenckim wręcza on odznaczenia państwowe przedstawicielom samorządu oraz podkreśla, że to najważniejszy element ustrojowy Rzeczypospolitej.

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego należą się wszystkim pracownikom samorządowym - urzędnikom, personelowi jednostek organizacyjnych gminy, ale także radnym i sołtysom - gratulacje i podziękowania za wspólną troskę na rzecz rozwoju samorządności lokalnej, za ciekawe pomysły i śmiałe decyzje dla dobra lokalnej społeczności oraz za kształtowanie przynależności do naszej małej Ojczyzny. Potrzeba wielkiej siły, odpowiedzialności i mądrości w realizacji potrzeb społeczności lokalnych.

Zbyszko Górny, Pełniący Funkcję Wójta Gminy Dopiewo

Pełniący Funkcję Wójta - Zbyszko Górny