Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. we współpracy z Partnerami – Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim realizuje projekt pn. „Dotacja na Twoją firmę”, można otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz finansowe wsparcie pomostowe przez 12 pierwszych miesięcy jej prowadzenia.

Drugi i ostatni nabór zgłoszeń w postaci formularzy rekrutacyjnych w projekcie rozpoczyna się już 7 czerwca 2021.

W projekcie oferujemy:
1. Bezzwrotną dotację na uruchomienie swojej firmy w kwocie 20.528,00 PLN
2. Wsparcie pomostowe na pokrycie kosztów jej funkcjonowania w pierwszych 12 miesiącach w wysokości:

 • 1 514,50 PLN netto/miesiąc – podstawowe wsparcie pomostowe dla osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji;

albo

 • 2 152,00 PLN netto/miesiąc – wsparcie pomostowe w przypadku założenia działalności w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE) lub w branżach w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation).

Minimalna kwota WKŁADU WŁASNEGO wynosi 2.522,00 PLN.

Projekt skierowany jest do OSÓB PRACUJĄCYCH, ale również niepracujących z terenu województwa wielkopolskiego powyżej 30. roku życia, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą i jednocześnie należą do jednej z następujących grup:

 • osoby ubogie pracujące;
 • osoby zatrudnione na umowach o pracę krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu);
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia, nie należący do osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, imigrantów i reemigrantów oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin;
 • osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby spełniające jeden z warunków (osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach);
 • imigrancioraz reemigranci;
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny.

Na etapie rekrutacji dodatkowe punkty w projekcie przydzielane są osobom należącym do grupy priorytetowej w projekcie, tj.:

 • osoby pracujące;
 • osoby bezrobotne;
 • osoby, które utworzą działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation);
 • osoby, które utworzą działalność w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE);
 • osoby, które zadeklarują stworzenie dodatkowego miejsca pracy.

Projekt realizowany jest przez Beneficjenta i Partnerów zgodnie z następującym podziałem terytorialnym:
WARP Sp. z o.o. w Poznaniu odpowiedzialna jest za realizację zadań na obszarze następujących powiatów: m. Poznań, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wągrowiecki, złotowski.
ARR S.A. w Koninie odpowiedzialna jest za realizację zadań na obszarze następujących powiatów: m. Konin, gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, turecki, wrzesiński.
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim odpowiedzialne jest zarealizację zadań na obszarze następujących powiatów: m. Kalisz, m. Leszno, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, wolsztyński.

W przypadku pytań dotyczących projektu zapraszamy do kontaktu:

Jednocześnie zwracamy się z do Państwa z prośbą o możliwość przesłania materiałów promocyjnych w postaci plakatów i ulotek w celu umieszczenia siedzibie Urzędu, a także możliwość informowania o projekcie za pośrednictwem Państwa strony internetowej. Zainteresowanie powyższym prosimy zgłaszać do osób zajmujących się promocją – tel. 61 65 06 129.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Dotacja na Twoją firmę