Blisko 2 mln dotacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Palędziu i Dopiewcu oraz budowę sieci wodociągowej w Palędziu pozyskała Gmina Dopiewo z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Umowę o dofinansowanie operacji pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Palędzie i Dopiewiec oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Palędzie w Gminie Dopiewo” 12 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego podpisali ze strony Urzędu Marszałkowskiego Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego - Wojciech Jankowiak oraz ze strony Gminy Dopiewo pełniący funkcje Wójta Gminy Dopiewo p. Zbyszko Górny i Skarbnik Gminy – Małgorzata Mazurek. Szacunkowa wartość całej inwestycji wynosi ok. 3,8 mln zł. Dofinansowanie stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Jest to kolejna inwestycja infrastrukturalna w Gminie Dopiewo, realizowana dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia zaplanowane jest na marzec 2023 r.

Głównym celem zadania jest poprawa warunków życia oraz stanu środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w wyniku budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Palędzie i Dopiewiec. Inwestycja przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców i prowadzenia działalności gospodarczej, a także zapewni dostęp do podstawowych usług lokalnej społeczności.

Na realizację przedsięwzięcia dofinansowanie zostało pozyskane przez Gminę Dopiewo w ramach naboru wniosków przeprowadzonym w 2019 r. dotyczącym operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.

MW
fot. archiwum W. Jankowiak