Rada Gminy informuje, że w dniu 26 kwietnia 2021r. o godz. 15:00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21 odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Dopiewo.

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Gminy Dopiewo:

 1. Otwarcie XXVIII sesji Rady Gminy Dopiewo.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Odczytanie porządku obrad.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z XXVII sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2021 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. DRUK 357
 7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ewidencyjnym Dopiewiec, wzdłuż linii kolejowej, gmina Dopiewo. DRUK 358
 8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ewidencyjnym Dopiewo, w rejonie ul. Trzcielińskiej i ul. Wyzwolenia, gmina Dopiewo. DRUK 359
 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ewidencyjnym Skórzewo, w rejonie ul. Poznańskiej i ul. Ks. S. Kozierowskiego, gmina Dopiewo. DRUK 360
 10. Projekt uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Dopiewo na zadania służące ochronie środowiska i zwiększaniu zasobów wodnych poprzez budowę systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania, realizowanych na terenie gminy Dopiewo. DRUK 361
 11. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/328/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Dopiewo na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Dopiewo. DRUK 362
 12. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Koralowa w miejscowości Zakrzewo. DRUK 363
 13. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Frezjowa w miejscowości Konarzewo. DRUK 364
 14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Cienista w miejscowości Dopiewo. DRUK 365
 15. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, pomiędzy ulicami Długą i Przemysłową, gmina Dopiewo. DRUK 366
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, pomiędzy ulicami Komornicką i Piastowską, gmina Dopiewo. DRUK 367
 17. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Szarotkowej, Jaworowej i Malwowej, gmina Dopiewo. DRUK 368
 18. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, Zakrzewo i Dąbrówka, w rejonie ulicy Poprzecznej, Granicznej, Wiejskiej i Leśnej, gmina Dopiewo – etap I. DRUK 369
 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/340/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2021 rok. DRUK 370
 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/339/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2021-2030. DRUK 371
 21. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Dopiewo w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski.  DRUK 372
 22. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 23. Wolne głosy.
 24. Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Gminy Dopiewo.

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

Data wydarzenia: 
2021-04-26 15:00
rada gminy Dopiewo w trakcie głosowanie - zbliżenie na pulpit głosowania