„Alfa i omega - wzrost kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Dąbrówce”

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 8: Edukacja 
Działanie 8.1.  Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej
Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne- projekty konkursowe. 

Okres realizacji projektu: od 01.01.2021 r. do 30.11.2022 r. 

Cel główny projektu:
    wzrost kompetencji kluczowych 400 uczniów w tym 26 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez doposażenie pracowni przyrodniczej i matematycznej w szkole, organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kółek zainteresowań;
    wzrost kompetencji i/lub kwalifikacji 53 nauczycieli poprzez udział w studiach i/lub szkoleniach.

Grupa docelowa: 400 Uczniów oraz 53 Nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce.

Zaplanowane działania: 
    Zajęcia wyrównawcze.
    Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia.
    Doradztwo edukacyjno-zawodowe.
    Doposażenie pracowni przyrodniczej i matematycznej.
    Studia i szkolenia dla nauczycieli.

Najważniejsze wskaźniki rezultatu:
    Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 400.
    Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 53.
    Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1.

Wartość projektu: 728 988,36 PLN 

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 691 993,36 PLN

Nr Projektu: RPWP.08.01.02-30-0044/17

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez DGA S.A. (Partner Wiodący) oraz Gminę Dopiewo.

MB

 

Inne informacje na temat projektu:

Alfa i omega w SP w Dąbrówce - informacja o przystąpieniu do projektu