Rozpoczęła się budowa magistrali wodociągowej Konarzewo – Dopiewiec i kanalizacji sanitarnej w Konarzewie. Wartość inwestycji to ok 3,8 mln z czego blisko 2 mln dofinansowania (63,63% kosztów kwalifikowalnych) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. To kolejna inwestycja infrastrukturalna w Gminie Dopiewo, realizowana dzięki pozyskaniu środków przez gminną spółkę. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na lipiec 2021 r.

Głównym celem zadania jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w wyniku budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konarzewo oraz magistrali wodociągowej w miejscowościach Konarzewo i Dopiewiec. Planowana inwestycja dotycząca budowy wodociągu, jak i pozostałych zadań przyczyni się do poprawy warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także służyć będzie zapewnieniu dostępu do podstawowych usług lokalnej społeczności.

Efektem realizowanego przedsięwzięcia ma być poprawa i zapewnienie dostaw wody dla mieszkańców Gminy Dopiewo. Budowa wodociągu umożliwi dostarczenie wody dla znacznej ilości mieszkańców i rozwój budownictwa w rejonie miejscowości Dopiewiec.

Na realizację przedsięwzięcia dofinansowanie zostało pozyskane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.

MJ fot. MJ