Gmina Dopiewo wraz ze Szkołą Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce (Realizatorem) przystąpiła do partnerstwa z DGA S.A. w celu realizacji projektu pt. „Alfa i omega - wzrost kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Dąbrówce”.

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 400 Uczniów oraz 53 Nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce. Uczestnicy projektu skorzystają z: zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, studiów i szkoleń dla nauczycieli ponadto zostaną doposażone: pracownia przyrodnicza i matematyczna.

Wola przystąpienia do projektu była podyktowana wymiernymi korzyściami dla szkół oraz doświadczeniem DGA S.A. w realizacji projektów dla uczniów i nauczycieli.