Projekt „Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki” z 2017 r. znów ma szansę na realizację. Pod koniec stycznia tego roku Urząd Marszałkowski poinformował oba samorządy o zwiększeniu puli środków na działania  mające na celu instalację odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie obu gmin. Zarówno Gmina Dopiewo, jak i Gmina Komorniki wyraziły zainteresowanie wznowieniem projektu i rozpoczęły konsultacje z mieszkańcami, którzy wyrazili zainteresowanie uczestnictwem w projekcie 3,5 roku temu.

Wartość projektu oszacowano na ponad 10 mln zł, a dofinansowanie na blisko 8 mln zł. Koszty po stronie uczestników mają wynieść 15% kosztów kwalifikowanych i cały VAT (wynoszący 8%). Założona przez Gminy instalacja nie może przekraczać zapotrzebowania energetycznego posesji mieszkańca, powiększonego  o 20%.

Zgodnie z założeniami z 2017 r. efektem ekologicznym zrealizowanego projektu ma być zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o ponad 1150 ton dwutlenku węgla rocznie. Osiągnięcie tego celu ma być możliwe poprzez wykonanie instalacji do pozyskiwania energii ze środowiska na 406 budynkach w obu Gminach: 357 instalacji fotowoltaicznych o mocy ok. 1500 kW i 116 kolektorów słonecznych o mocy ok. 500 kW. 

Globalne wskaźniki projektu co do efektu ekologicznego, a także rodzajów i liczby instalacji OZE, a także ich łącznej mocy pozostają bez zmian. W związku z tym planowany jest nabór uzupełniający wśród mieszkańców, który przeprowadzą obydwie Gminy, ponieważ część osób, deklarujących uczestnictwo w projekcie w 2017 r., zdążyła zrealizować już energooszczędną instalację, lub straciła zainteresowanie udziałem. O naborze uzupełniającym będziemy informować na bieżąco za pośrednictwen naszej strony internetowej.

Projekt pn. „Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki” złożony został w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (konkurs Nr RPWP.03.01.01-IZ.00-30-001/17).

 

AM

 

 

Odnawialne Źródła Energii