Rada Gminy informuje, że w dniu 22 lutego 2021r. o godz. 15:00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21 odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Dopiewo.

Porządek obrad XXVII sesji Rady Gminy Dopiewo

 1. Otwarcie XXVII sesji Rady Gminy Dopiewo.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Odczytanie porządku obrad.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z XXVI sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. DRUK 348
 7. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Spółdzielczej, dla działki o nr ewid. 421/6, gmina Dopiewo. DRUK 349
 8. Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dopiewo. DRUK 350
 9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Skalna w miejscowości Konarzewo. DRUK 351
 10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Topolowa w miejscowości Dąbrowa. DRUK 352
 11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Krajobrazowa w miejscowości Palędzie. DRUK 353
 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dopiewo w 2021r. DRUK 354
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/340/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2021 rok. DRUK 355
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/339/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2021-2030. DRUK 356
 15. Projekt stanowiska w sprawie petycji złożonej w interesie publicznym dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. DRUK 357
 16. Projekt stanowiska w sprawie petycji złożonej w interesie publicznym dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. DRUK 358
 17. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 18. Wolne głosy.
 19. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Gminy Dopiewo.

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

Data wydarzenia: 
Od 2021-02-22 15:00 do 2021-02-23 14:55
rada gminy Dopiewo w trakcie głosowanie - zbliżenie na pulpit głosowania