Gmina Dopiewo ogłasza otwarte konkursy ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Dopiewo do realizacji w roku 2021.

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w terminie od dnia 29 stycznia 2021 roku do dnia 22 lutego 2021 roku do godziny 17.00 (decyduje data wpływu do urzędu) w Biurze Obsługi Klienta, ul. Leśna 1c, 62 – 070 Dopiewo.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się od 4 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, z zastrzeżeniem że, wydatki z przyznanej dotacji mogą być ponoszone od dnia podpisania umowy o realizację zadania publicznego do dnia 31.12.2021 r.

Oferty można składać w obszarach:

  • Upowszechniania kultury fizycznej i sportu - ogłoszenie
  • Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży ogłoszenie
  • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych ogłoszenie
  • Kultury, sztuki, oświaty i edukacji, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i historycznego - ogłoszenie
  • Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - ogłoszenie
  • Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów - ogłoszenie
  • Ochrony i promocji zdrowia - ogłoszenie

Prosimy o rozważne zapoznanie się z treścią ogłoszeń oraz z wzorem oferty. W szczególności prosimy zwrócić uwagę na warunki formalne, które musi spełnić oferta.

Microsoft Office document icon  WZÓR OFERTY

Microsoft Office document icon OPIS KOPERTY

Komunikat z dnia 8 marca 2021r.

Data wydarzenia: 
Od 2021-02-22 17:00 do 2021-02-23 16:55