Urząd Gminy Dopiewo ogłasza nabór na stanowisko podinspektor ds. księgowości w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Gminy w Dopiewie

1. Wymagania od kandydata:

a) Wykształcenie:

 • niezbędne: wyższe (pożądane ekonomia, finanse publiczne, rachunkowość, zarządzanie i marketing)
 • dodatkowe: ekonomiczne studia podyplomowe, certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów. 

b) Doświadczenie zawodowe:

 • niezbędne: brak
 • dodatkowe: 3-letni staż pracy w księgowości budżetowej

c) Dodatkowe umiejętności:

 • doświadczenie w pracy w zakresie księgowości budżetowej oświaty;
 • doświadczenie w prowadzeniu zadań oświatowych należących do kompetencji organu prowadzącego w rozumieniu ustawy o systemie oświaty,
 • wysoki poziom umiejętności obsługi komputera, programów w pakiecie Office
 • i Internetu,
 • wysoki poziom umiejętności społecznych,
 • umiejętności budowania dobrych relacji z klientami zewnętrznymi Urzędu,
 • umiejętności budowania dobrych relacji wewnątrz  Referatu i Urzędu,
 • umiejętność organizowania pracy,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność biegłego posługiwania się aktami prawnymi.

d) Niezbędna wiedza w zakresie przepisów:

 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • ustawy o finansach publicznych,
 • ustawy o rachunkowości,
 • ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • ustawy Prawo oświatowe.

e) Ponadto od kandydatów oczekujemy:

 • łatwości nawiązywania kontaktów,
 • myślenia analitycznego i abstrakcyjnego,
 • komunikatywności i wysokiej umiejętności współpracy w zespole,
 • obowiązkowości i rzetelności
 • odporności na stres,
 • umiejętności realizacji równoległej kilku procesów,
 • asertywności,
 • samodzielności, kreatywności,
 • konsekwencji,
 • odpowiedzialności,
 • radzenia sobie w relacjach z trudnym klientem.

2. Zakres zadań na stanowisku:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek oświatowych.
 • Przygotowanie sprawozdań budżetowych i finansowych.
 • Przygotowanie projektu planu finansowego.
 • Nadzór nad wykonaniem planu finansowego jednostek oświatowych.
 • Wystawianie rachunków za usługi świadczone przez jednostki oświatowe.
 • Planowanie i realizacja budżetu gminy w zakresie zadań realizowanych na stanowisku.
 • Współpraca z dyrektorami jednostek oświatowych.
 • Przygotowywanie projektów zarządzeń oraz ich zmian w sprawach finansowych, w tym w szczególności polityki rachunkowości.
 • Realizowania zadań związanych z planowaniem budżetowym i terminowe wprowadzania zmian budżetowych.
 • Sporządzanie sprawozdań, w tym sprawozdań finansowych, budżetowych oraz z operacji finansowych.
 • Prowadzenie ksiąg pomocniczych: środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
 • Współpraca w opracowaniu i przygotowaniu projektów uchwał z zakresu oświaty.
 • Współpraca w przygotowaniu dokumentacji do przeprowadzania zamówień publicznych oraz prowadzonych przez ROKSiZ projektów.
 • Wykonywanie analiz i opracowań związanych z księgowością i rachunkowością oraz realizacją zadań oświatowych przez ROKSiZ.
 • Rozliczanie programów pomocowych finansowanych z funduszy europejskich i krajowych oraz sporządzanie sprawozdawczości z ich realizacji.
 • Przygotowywanie dokumentów i danych do analiz związanych z funkcjonowaniem oświaty.
 • Obsługa programu bankowego.

3. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi - mniej niż 6%.
 • Zapraszamy kandydatów z orzeczoną niepełnosprawnością

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

4.1 Wymiar czasu pracy - 1 etat.
4.2 Praca w pomieszczeniu biurowym (parter, piętro, brak windy), w zespole, przy sztucznym oświetleniu wymagająca wymuszonej pozycji ciała, szczególnej koncentracji, obsługi komputera
i programów komputerowych, obsługi urządzeń biurowych (skaner, kserokopiarka, fax), częstego kontaktu z ludźmi.

5. Kandydatów zapraszamy do składania aplikacji zawierających:

Dokumenty niezbędne:

 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz
 • z informacją o przetwarzaniu danych osobowych – dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.dopiewo.pl
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenia o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • zaświadczenie potwierdzające staż w jednostkach samorządu terytorialnego lub odbytą służbę przygotowawczą,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych, (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1282).

Dokumenty dodatkowe:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesyłać na adres:  

Urząd Gminy Dopiewo,
ul. Leśna 1 c,
62-070 Dopiewo,
Kancelaria Urzędu, pok. 5

w terminie do dnia 25.01.2021 roku z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko podinspektora ds. księgowości w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Gminy w Dopiewie” (aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane)

7. Sposób powiadamiania kandydatów o terminie przeprowadzenia naboru:

O terminie przeprowadzenia naboru i rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadomimy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dokumenty do pobrania: TUTAJ

 

Herb Gmina Dopiewo