W dniu 1 lutego ruszy już IV edycja  przyjmowania wniosków na dofinansowanie likwidacji starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie gminy Dopiewo. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z materiałami:

 • W dniu 1 lutego 2021 r.  od godz. 9.00  Urząd Gminy Dopiewo rozpocznie przyjmowanie wniosków o dopłaty do wymiany źródeł ciepła (decyduje kolejność wpływu wniosków do Urzędu);
 • Wysokość dopłaty wynosi 70% kosztów poniesionych na wymianę starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła – nie więcej niż 5 tys. zł, a w przypadku obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków – nie więcej niż 30.000 zł.
 • Stary pozaklasowy kocił węglowy może być wymieniony ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne, pompę ciepła lub paliwo stałe (kotły muszą spełniać warunki określone w regulaminie udzielania dotacji);
 • Dotacja może być przeznaczona na demontaż starego kotła węglowego, zakup i montaż nowego źródła ogrzewania oraz armatury niezbędnej do wykonania nowego systemu ogrzewania;
 • Aby uzyskać dotację na wymianę pieca, musi dojść do trwałej likwidacji dotychczasowego, pozaklasowego kotła węglowego.
 • Dotacja udzielana jest w formie refundacji kosztów wymiany źródła ciepła, tj. wypłata środków może nastąpić dopiero po realizacji opisanej we wniosku zmiany systemu ogrzewania i po prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów.
 • Dotacja nie będzie udzielana na urządzenia i materiały zakupione przed datą zaakceptowania wniosku, tzn.- przed podpisaniem umowy.
 • Do wniosku należy dołączyć m.in.: dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością; zgodę pozostałych współwłaścicieli (dotyczy współwłasności), dokumentację fotograficzną starego kotła węglowego; a w przypadku obiektu zabytkowego kopię decyzji wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu o danego obiektu do rejestru zabytków.
 • Dotacja nie będzie udzielana na dofinansowanie inwestycji, dla której została już uprzednio udzielona dotacja z innego źródła (np. z programu „Czyste Powietrze”).
 • Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski można składać w dniach 01.02.2021 r.– 28.02.2021 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 w godzinach pracy Urzędu. Datą złożenia wniosku jest dzień wpływu wniosku do Biura Obsługi Klienta.

 • Wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub za pośrednictwem platformy  e-puap (bip system elektronicznej skrzynki podawczej);
 • Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Uchwałą Nr XV/188/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia  grudnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Dopiewo na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach, a także obiektach zabytkowych na obszarze Gminy Dopiewo.;
 • Wniosek musi być kompletny – zawierać wszystkie wymagane załączniki oraz posiadać wszystkie wypełnione pola. Bardzo ważne, aby podać nr telefonu kontaktowego.
 • Wniosek należy wypełnić czytelnie i podpisać.

REALIZACJA DOPŁATY

 • Po złożeniu wniosku następuje jego weryfikacja, w celu sprawdzenia jego prawidłowości i kompletnego wypełnienia;
 • Urząd Gminy Dopiewo nie wyklucza możliwości oględzin starego kotła węglowego przed przez podpisaniem umowy na jego wymianę;
 • Po prawidłowej weryfikacji wniosku zostanie podpisana umowa o przydzieleniu dofinansowania.
 • Wnioski niezakwalifikowane, złożone po terminie, bądź po wyczerpaniu środków nie przechodzą na rok następny.

ROZLICZENIE DOTACJI

 • Po zrealizowaniu inwestycji w terminie określonym w Umowie, Wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wszystkimi załącznikami. Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć:
 1. Kserokopie faktur VAT lub rachunków potwierdzających poniesione koszty inwestycji
 2. kopię dowodu zakupu nowego kotła;
 3. dokument potwierdzający demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji – wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę (formularz przyjęcia odpadów metali);
 4. dokument potwierdzający montaż nowego urządzenia grzewczego wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę;
 5. dokument informujący o rodzaju, sprawności i mocy (w kW) zainstalowanego źródła, dane techniczne nowego źródła ciepła lub dokumentację techniczną.
 6. świadectwo zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 (5 klasa) – (dotyczy kotłów na paliwo stałe typu biopaliwo oraz kotłów na paliwo stałe z automatycznym podajnikiem).
 7. inne dokumenty takie jak: opinia kominiarska wykona po zamontowaniu nowego źródła ciepła, protokół z odbioru instalacji gazowej i przeprowadzonej próby szczelności jeśli została wykonana, dokument potwierdzający uruchomienie nowego źródła ogrzewania wystawiony przez uprawnionego serwisanta.
 8. Dokumentacja fotograficzna nowego źródła ogrzewania.

KONTROLA POWYKONAWCZA

 • Po złożeniu formularza rozliczenia dotacji wnioskodawca obowiązany jest udostępnić lokal, w którym dokonano zmiany systemu ogrzewania w celu przeprowadzenia kontroli powykonawczej. Termin oględzin uzgodniony zostanie telefonicznie.

Szczegółowych informacji w sprawie udziela: Ewa Hejwosz, tel. 61 8905-395

Formularze do pobrania:

Plik Regulamin wraz za załącznikami (wniosek i formularz rozliczenia):

PDF icon Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę w zakresie udzielonej o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

PDF icon Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie.

Plik Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

PDF icon klazula_inormacjujna_o_przetwarzaniu_danych_osobowych-_ogolna.pdf

piec węglowy