Podczas XXV sesji Rady Gminy Dopiewo radni uchwalili gminny budżet na 2021 r.  Do złożonego wcześniej projektu nie wprowadzili żadnej zmiany. Spośród 18 obecnych na sali radnych 17 głosowało „za”, a 1 się wstrzymał (3 radnych było nieobecnych). Projekt budżetu został przedłożony Radzie Gminy 13 listopada 2020 roku i pozytywnie zaopiniowany przez komisje Rady. Dochody wyniosą ponad 194,1 mln zł, a wydatki blisko 202,5 mln zł.

- Mamy bardzo dobry budżet na przyszły rok, skonstruowany przez byłego Wójta Gminy Dopiewo - Śp. Adriana Napierałę i Skarbnik - Małgorzatę Mazurek, w oparciu o szerokie konsultacje społeczne, z radnymi, sołtysami i mieszkańcami. Pozwala on na realizację zamierzeń i daje gwarancję  kontynuacji - dalszego zrównoważonego rozwoju naszej Gminy, z myślą o mieszkańcach. Przewiduje on  m.in. wysokie nakłady na oświatę, inwestycje strategiczne, takie jak: rozbudowa obu oczyszczalni - w Dopiewie i w Dąbrówce, rozbudowa sieci dróg i kanalizacji. To budżet perspektywiczny, choć dotyczący trudnych czasów - powiedział Leszek Nowaczyk, Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo. 

- Gmina Dopiewo podobnie jak inne  samorządy w Polsce stanęła w tym roku przed trudnym zadaniem opracowania projektu budżetu  na 2021 rok w dobie pandemii. Budżet nie jest z gumy i nie można zrealizować wszystkich zamierzeń, bez zapewnienia na nie odpowiednich środków finansowych. Cieszymy się, że mimo wszystko mogliśmy przygotować  budżet prorozwojowy, w którym na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć 39.253.770 zł - powiedziała Małgorzata Mazurek, Skarbnik Gminy Dopiewo.

 

Jak przedstawiają się założenia budżetu?

Dochody wyniosą 194.126.986 zł, w tym:

  • dochody bieżące w wysokości 181.906.530 zł, czyli 93,7% dochodów ogółem,
  • dochody majątkowe w wysokości 12.220.456 zł, czyli 6,3% dochodów ogółem.

Najważniejsze pozycje dochodów bieżących to:

  • udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych -  63.665.829 zł,
  • subwencja -  34.305.110 zł,
  • dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 53.363.068 zł,
  • podatki i opłaty –  22.885.330 zł,
  • udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.100.000 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 202.426.068 zł, w tym:

  • wydatki bieżące w wysokości 163.172.298 zł, czyli 80,61% planowanych wydatków ogółem,
  • wydatki majątkowe w wysokości 39.253.770 zł, czyli 19,39% wydatków ogółem.

Deficyt budżetu Gminy  na 2021 rok w wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków wyniesie 8.299.082 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do emisji  obligacji oraz przychodami z tytułu  niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Dróg Samorządowych.

Największym beneficjentem budżetu Gminy Dopiewo jest oświata i rodzina. Wydatki na edukację wyniosą według projektu budżetu w 2021 roku 72.181.933 zł. W kwocie tej mieszczą się inwestycje oświatowe zaplanowane na przyszły rok w wysokości 1.247.000 zł. Z kwoty tej budżet Państwa pokrywa 34.305.110  zl  w formie subwencji oświatowej oraz 2.268.282  zł  w formie dotacji  celowej na przedszkola. Wydatki na rodzinę,  w tym również  wypłatę świadczeń 500+ zaplanowano w wysokości 50.913.660  zł.

Na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii planuje przeznaczyć kwotę 510.000 zł. Powyższe wydatki zostaną zrealizowane w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W roku 2021 Gmina zgodnie z harmonogramem zaciągniętych zobowiązań  musi wykupić obligacje wyemitowane w latach poprzednich i spłacić zaciągnięte kredyty i pożyczki  w wysokości 10.800.000 zł. Ponadto planuje się emisję obligacji na kwotę 15.000.000 zł.

Na 2021 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości 181.906.530 zł, wydatki bieżące w wysokości 163.172.298 zł. Różnica stanowi nadwyżkę operacyjną i wynosi 18.734.232 zł.

Ze szczegółami tego dokumentu można zapoznać się szczegółowo na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dopiewo.: ww.bip.dopiewo.pl  / Prawo lokalne / Finanse gminy / Budżet gminy / 2021. Informacje na temat budżetu Gminy Dopiewo podajemy również na stronie: dopiewo.budzetyjst.pl .

Małgorzata Mazurek
fot. M. Juskowiak

Budżet Gminy Dopiewo 2021