Rada Gminy informuje, że w dniu 21 grudnia 2020r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21 odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Dopiewo.

Porządek obrad XXV sesji Rady Gminy Dopiewo

 1. Otwarcie XXV sesji Rady Gminy Dopiewo.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Odczytanie porządku obrad.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z XXIV sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”. DRUK 335
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”. DRUK 336
 8. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Konarzewo, w rejonie ulicy Szkolnej, Poznańskiej i Kwiatowej, gmina Dopiewo. DRUK 337
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/204/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok. DRUK 338
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/203/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2020-2030. DRUK 339
 11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2021-2030. DRUK 340
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2021 rok. DRUK 341
 1. przedstawienie podstawowych założeń projektu uchwały budżetowej,
 2. przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy, które są skutkiem:

- uwzględnienia przez Wójta zgłoszonych poprawek,

- innych okoliczności;

 1. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu;
 2. odczytanie opinii Komisji Budżetu i zgłoszonych propozycji poprawek;
 3. przedstawienie stanowiska Wójta Gminy do opinii Komisji Budżetu;
 4. dyskusja na temat projektu budżetu i opinii Komisji Budżetu;
 5. zgłoszenie przez Wójta Gminy autopoprawek po dyskusji na temat projektu uchwały budżetowej oraz opinii Komisji Budżetu;
 6. głosowanie propozycji poprawek nie uwzględnionych przez Wójta Gminy w autopoprawkach do projektu uchwały budżetowej;
 7. głosowanie nad uchwałą budżetową.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 2. Wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad XXV sesji Rady Gminy Dopiewo.

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

 

 

 

Data wydarzenia: 
Od 2020-12-21 15:00 do 2020-12-22 14:55
Komisja Oświaty