16 października minął rok od podpisania umowy na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Dopiewie. W tym okresie udało się zrealizować prace budowlane w 60%. 

Postawione zostały już wszystkie obiekty, aktualnie „uzbrajany” jest nowy blok biologiczny i osadniki, montowana jest kopuła zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych oraz montowany nowy i remontowany stary sitopiaskownik. Wykonywane są również drogi dojazdowe.

Termin zakończenia rozbudowy to maj 2021r. Wykonawcą prac jest firma WUPRINŻ S.A z siedzibą w Poznaniu.

Inwestycja jest współfinansowana w wysokości 6,9 mln. zł w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko; Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa; Poddziałania 4.3.1 Gospodarka wodno – ściekowa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020. Całkowity koszt wyniesie ponad 17 mln. zł 

A.Rutyna fot. M.Juskowiak