Rada Gminy informuje, że w dniu 26 października 2020r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21 odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Dopiewo.

Otwarcie obrad XXIII sesji Rady Gminy Dopiewo

 1. Otwarcie XXIII sesji Rady Gminy Dopiewo.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Odczytanie porządku obrad.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z XXII sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom wybranych oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie kończących klasę szóstą w roku szkolnym 2020/2021. DRUK 301
 7. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Palędzie, w rejonie ul. Leśnej, Jarzębinowej, Sumakowej i Bzowej, gmina Dopiewo. DRUK 302
 8. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Palędzie i Dąbrówka, w rejonie ul. Nowej i linii kolejowej. DRUK 303
 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ewidencyjnym Więckowice, w rejonie drogi powiatowej nr 2403P, gmina Dopiewo. DRUK 304
 10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Wysokiej, gmina Dopiewo. DRUK 305
 11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, w rejonie ulicy Wiejskiej i Śliwkowej, gmina Dopiewo. DRUK 306
 12. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulic Niedźwiedzia, Rysia, Żbika w miejscowości Trzcielin. DRUK 307
 13. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Przyjazna w miejscowości Skórzewo. DRUK 308
 14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Imbirowa w miejscowości Palędzie. DRUK 309
 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów. DRUK 310
 16. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/151/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 września 2015 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. DRUK 311
 17. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/178/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 października 2008r. w sprawie wprowadzenia i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty od posiadania psów. DRUK 312
 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/204/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok. DRUK 313
 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/203/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2020-2030. DRUK 314
 20. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 21. Wolne głosy.
 22. Zakończenie obrad XXIII sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

 

Data wydarzenia: 
Od 2020-10-26 15:00 do 2020-10-27 14:55
Sesja Rady gminy Dopiewo