Wysoki mandat można otrzymać za brak deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zawarte w niej nieprawdziwe informacje. Ustawodawca upoważnił strażników do nakładania mandatów na właścicieli lub zarządców nieruchomości m.in. za: niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i złożenie nieprawdziwej informacji o posiadaniu kompostownika przydomowego.

4 września 2020 r. weszły w życie znowelizowane przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 4 sierpnia 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego   (Dz. U. z 2020r. poz. 1420)

W praktyce oznacza to, że każda osoba zobowiązana do złożenia deklaracji „śmieciowej” - na podstawie której ustala się opłaty za wywóz śmieci, tj. właściciel lub zarządca nieruchomości, która nie złożyła takiej deklaracji w Urzędzie Gminy w Dopiewie, bądź w Związku Międzygminnym „C.Z.O. Selekt” może zostać ukarana mandatem w wysokości 500 zł.

Karę zapłaci również każdy właściciel lub zarządca, który skłamał w takiej deklaracji i np. zaniżył liczbę faktycznych domowników, nie segreguje śmieci – mimo że się do tego zobowiązał w deklaracji lub też wbrew zobowiązaniu nie posiada kompostownika. 

Gwoli przypomnienia, na mocy przepisów Ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Art. 6m ust. 1 ; tekst jednolity Dz. U z 2-020 r. poz. 1439), właściciel nieruchomości jest obwiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych .

Czynności kontrolne w razie potrzeby mogą być wykonywane również z udziałem Policji.

Adam Półtoraczyk, Komendant Straży Gminnej w Dopiewie

 

Informację na temat deklaracji  i wysokości obowiązujących opłat znajdują się tutaj - kliknij

Tarcza Straży Gminnej Gminy Dopiewo