Rada Gminy informuje, że w dniu 28 września 2020r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21 odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Dopiewo.

Porządek obrad XXII sesji Rady Gminy Dopiewo

 1. Otwarcie XXII sesji Rady Gminy Dopiewo.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Odczytanie porządku obrad.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z XXI sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. DRUK 286
 7. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Ogrodowa w miejscowości Dopiewo. DRUK 287
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, w rejonie ul. Dębowej, dla działek o nr ewid. 1/370, 1/371 i 1/79, gmina Dopiewo. DRUK 288
 9. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Ogrodowej i Młyńskiej w miejscowości Dopiewo – etap A – część 1. DRUK 289
 10. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Więckowice, w rejonie ul. Leśnej, dla działek o nr ewid. 130/10 i 130/11, gmina Dopiewo. DRUK 290
 11. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, rejon ul. Ks. Kozierowskiego – część A – etap II. DRUK 291
 12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Szarotkowej, Szkolnej, Sportowej i Żeglarskiej, gmina Dopiewo. DRUK 292
 13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Palędzie, w rejonie ulicy Modrzewiowej, gmina Dopiewo. DRUK 293
 14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ewidencyjnym Dopiewiec i Palędzie, w rejonie drogi powiatowej nr 2401P i linii kolejowej, gmina Dopiewo. DRUK 294
 15. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dopiewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. DRUK 295
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/204/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok. DRUK 296
 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/203/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2020-2030. DRUK 297
 18. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 19. Wolne głosy.
 20. Zakończenie obrad XXII sesji Rady Gminy Dopiewo.

Projekty uchwał - TUTAJ

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

 

 

 

Data wydarzenia: 
Od 2020-09-28 15:00 do 2020-09-29 14:55
Sesja budżetowa