Rada Gminy informuje, że w dniu 21 września r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa.

Porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji:

 1. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. DRUK 286
 2. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Ogrodowa w miejscowości Dopiewo. DRUK 287
 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, w rejonie ul. Dębowej, dla działek o nr ewid. 1/370, 1/371 i 1/79, gmina Dopiewo. DRUK 288
 4. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Ogrodowej i Młyńskiej w miejscowości Dopiewo – etap A – część 1. DRUK 289
 5. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Więckowice, w rejonie ul. Leśnej, dla działek o nr ewid. 130/10 i 130/11, gmina Dopiewo. DRUK 290
 6. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, rejon ul. Ks. Kozierowskiego – część A – etap II. DRUK 291
 7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Szarotkowej, Szkolnej, Sportowej i Żeglarskiej, gmina Dopiewo. DRUK 292
 8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Palędzie, w rejonie ulicy Modrzewiowej, gmina Dopiewo. DRUK 293
 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ewidencyjnym Dopiewiec i Palędzie, w rejonie drogi powiatowej nr 2401P i linii kolejowej, gmina Dopiewo. DRUK 294
 10. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dopiewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. DRUK 295
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/204/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok. DRUK 296
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/203/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2020-2030. DRUK 297

Projekty uchwał - TUTAJ

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

 

Data wydarzenia: 
Od 2020-09-21 15:00 do 2020-09-22 14:55