Niebawem rozpocznie się rok szkolny. Zgodnie z ustaleniami Ministerstwa Edukacji Narodowej podstawowym modelem kształcenia od 1 września będzie nauka stacjonarna w szkołach z zachowaniem wytycznych MEN, MZ i GIS.

Zgodnie z ww. wytycznymi dyrektorzy szkół i przedszkoli opracowali wewnętrzne procedury dotyczące organizacji zajęć, odrębne dla każdej placówki. W szkołach zadbano o środki do dezynfekcji, środki ochrony osobistej czy termometry. Wprowadzone procedury powodują, że funkcjonowanie placówek oświatowych będzie wyglądało nieco inaczej niż w latach poprzednich. Rodzice wszelkie istotne w tym zakresie informacje uzyskają bezpośrednio ze szkoły za pomocą e-dziennika lub będą mogli się z nimi zapoznać na stronach WWW placówek.

Do najważniejszych zmian organizacyjnych w szkołach można zaliczyć:

 • Nie będzie wspólnego rozpoczęcia roku szkolnego dla wielu klas. Klasy będą spotykały się w salach wg wcześniej przygotowanego harmonogramu.
 • Rozpoczęcie roku szkolnego dla pierwszoklasistów odbędzie się w niewielkich grupach (najczęściej ograniczonych do jednej klasy). Na tym rozpoczęciu pierwszoklasistom będą mogli towarzyszyć rodzice, którzy będą wyposażenia w maseczki i zdezynfekują przy wejściu ręce.
 • W rozpoczęciu roku szkolnego dla pozostałych klas będą uczestniczyli wyłącznie uczniowie.
 • Do minimum zostanie ograniczone przebywanie w placówce osób z zewnątrz, w tym także rodziców.
 • Zajęcia, w zależności od szkoły, mogą rozpoczynać się od tzw. godziny zerowej, czyli np. od 7.10.
 • W niektórych placówkach wydłużone zostaną zajęcia do późnych godzin popołudniowych. Wynika to z faktu, że klasy – w miarę możliwości – nie  będą zmieniać sal lekcyjnych (poza np. lekcjami W-F czy informatyki). Ograniczenie migracji uczniów w szkole powoduje mniej efektywne wykorzystanie dostępnych sal lekcyjnych – dlatego też niektóre klasy będą chodziły do szkoły na „drugą zmianę” .
 • Otwarte zostaną dodatkowe wejścia do szkół, tak by przez jedno wejście wchodziła określona grupa klas.
 • Zmieniona zostanie organizacja przerw, a korzystanie ze stołówek szkolnych będzie realizowane wg ustalonego harmonogramu.
 • Będą funkcjonowały świetlice szkolne.
 • Dowozy dzieci do szkół będą realizowane przez gminę w takim zakresie jak przed pandemią.

W przypadku pojawianie się w placówce zakażeń koronawirusem lub wysokiego zagrożenia epidemicznego na danym obszarze ostateczna decyzja o sposobie funkcjonowania szkoły należy do Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Powiatowy Inspektor Sanitarny na uzgodniony z organem prowadzącym wniosek Dyrektora będzie mógł zawiesić prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej na czas oznaczony i wprowadzić kształcenie mieszane/hybrydowe lub zdalne w odniesieniu do całej szkoły lub jej części.

W zbliżającym się okresie może czekać nas sporo wyzwań. Dlatego też, dla naszego wspólnego dobra bardzo proszę rodziców/opiekunów naszych uczniów i przedszkolaków o:

 • Posyłanie do szkoły czy przedszkola wyłącznie zdrowych dzieci, bez objawów kaszlu, podwyższonej gorączki, bólu mięśni, utraty węchu lub smaku,
 • Ograniczenie w miarę możliwości korzystanie uczniów ze świetlic szkolnych,
 • Podporządkowywanie się poleceniom dyrekcji, nauczycieli czy innych pracowników placówek oświatowych oraz dostosowanie się do procedur dotyczących organizacji pracy placówki w czasie epidemii.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, nauczycieli i nas wszystkich przestrzegajmy obowiązujących przepisów, wytycznych i zaleceń!

Paweł Przepióra
Zastępca Wójta Gminy Dopiewo

Fot. Arch. UG Dopiewo

 

 

dzieci grają w gry