Gmina dopłaci do budowy systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania w 2020 r.

 24 sierpnia startuje pierwsza edycja  przyjmowania wniosków na dofinansowanie do budowy systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania na terenie Gminy Dopiewo. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z materiałami:

 • W dniu 24 sierpnia 2020 r. od godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Dopiewie rozpocznie się przyjmowanie wniosków o dotację w formie papierowej. Ponadto informujemy, że wnioski w formie elektronicznej można złożyć poprzez platformę ePUAP  (decyduje kolejność wpływu wniosków do Urzędu);
 • Wysokość dopłaty wynosi 70% kosztów poniesionych na budowę systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania – nie więcej niż 4 tys. zł;
 • Dotacja może być przeznaczona na budowę zbiornika podziemnego lub naziemnego, studni chłonnej, założenie ogrodu deszczowego w pojemniku lub na gruncie oraz elementów niezbędnych do połączenia rury spustowej dachu z wybudowanym systemem deszczowym;
 • Dotacja udzielana jest w formie refundacji kosztów budowy systemu deszczowego, tj. wypłata środków może nastąpić dopiero po realizacji opisanego we wniosku systemu deszczowego do zatrzymywania wody i po prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów;
 • Dotacja nie będzie udzielana na urządzenia i materiały zakupione przed datą zaakceptowania wniosku, tzn.- przed podpisaniem umowy;
 • Do wniosku należy dołączyć m.in.: dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością; zgodę pozostałych współwłaścicieli (dotyczy współwłasności);
 • Dotacja nie będzie udzielana na dofinansowanie inwestycji, dla której została już uprzednio udzielona dotacja z innego źródła (np. z programu „Moja Woda”).
 • Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski można składać w dniach 24.08.2020 r. – 31.08.2020 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 w godzinach pracy Urzędu. Datą złożenia wniosku jest dzień wpływu wniosku do Biura Obsługi Klienta.

 • Wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub za pośrednictwem platformy e-puap;
 • Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Uchwała Nr XXI/285/20Rady Gminy Dopiewoz dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Dopiewo na zadania służące ochronie środowiska i zwiększaniu zasobów wodnych poprzez budowę systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania, realizowanych na terenie gminy Dopiewo.
 • Wniosek musi być kompletny – zawierać wszystkie wymagane załączniki oraz posiadać wszystkie wypełnione pola.
 • Wniosek należy wypełnić czytelnie i podpisać.

REALIZACJA DOPŁATY

 • Po złożeniu wniosku następuje jego weryfikacja, w celu sprawdzenia jego prawidłowości i kompletnego wypełnienia;
 • Urząd Gminy Dopiewo nie wyklucza możliwości oględzin nieruchomości przed przez podpisaniem umowy na budowę systemu deszczowego;
 • Po prawidłowej weryfikacji wniosku zostanie podpisana umowa o przydzieleniu dofinansowania.
 • Wnioski niezakwalifikowane, złożone po terminie, bądź po wyczerpaniu środków nie przechodzą na rok następny.

ROZLICZENIE DOTACJI

 • Po zrealizowaniu inwestycji w terminie określonym w Umowie, Wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wszystkimi załącznikami. Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć:
 1.  Kserokopie faktur VAT lub rachunków potwierdzających poniesione koszty inwestycji
 2. Opis wykonanych robót (parametry techniczne, technologia wykonania, nasadzone rośliny itp.);
 3. Specyfikacja nasadzonych roślin (załącznik nr 3 do regulaminu udzielenia dotacji na budowę systemów deszczowych);
 4. Dokumentacja fotograficzna z realizacji zadania (etap przed, w trakcie i po zakończeniu zadania)
 5. Oświadczenie wnioskodawcy o wykonaniu przedsięwzięcia zgodnie z przeznaczeniem.

KONTROLA POWYKONAWCZA

 • Po złożeniu formularza rozliczenia dotacji wnioskodawca obowiązany jest udostępnić nieruchomość, na której został zrealizowany system deszczowy objęty dotacją.

Szczegółowych informacji w sprawie udzielają pracownicy Referatu Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Dopiewo:

 • Zbigniew Kobiela, tel. 618 906 396,
 • Ewa Hejwosz tel. 618 906 395.
   

Formularze do pobrania: Regulamin wraz za załącznikami (wniosek i formularz rozliczenia). Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę w zakresie o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie:

PDF icon regulamin_z_zalacznikami_wnioskek_formularz_rozliczenia_zadania_specyfiakcja_roslin.pdf

PDF icon formularz_pomoc_inna_niz_pomoc_w_rolnictwielub_rybolowstwie.pdf

PDF icon formularz_o_udzeleniu_pmocy_de_mininis_w_rolnictwie_lub_rybolostwie.pdf

PDF icon oświadczenie RODO.pdf

regulamin z załącznikami w wersji edytowalnej:

Microsoft Office document icon regulamin_z_zalacznikami_wnioskek_formularz_rozliczenia_zadania_specyfiakcja_roslin.doc

Uchwała:

PDF icon uchwala_rady_gminy_dopiewo_w_sprawei_retencji_wod.pdf

Zbigniew Kobiela