Rada Gminy Dopiewo udzieliła Wójtowi – Adrianowi Napierale absolutorium z wykonania budżetu za 2019 r. Spośród 20 radnych głosujących na XX sesji Rady Gminy Dopiewo, która odbyła się 15 czerwca – 17 radnych było „za”, przy 3  „wstrzymujących się” (1 radny był nieobecny).

Wcześniej przedstawione zostały opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu przez Skarbnika Gminy – Małgorzatę Mazurek i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo przez jej Wiceprzewodniczącą – Magdalenę Kaczmarek.

Podczas sesji odbyła się również trzygodzinna debata, dotycząca „Raportu o stanie Gminy”, zakończona udzieleniem Wójtowi votum zaufania.  Radni wręczyli Wójtowi i Skarbnikowi Gminy bukiety. Wójt podziękował radnym za udzielone absolutorium i przyjęcie „Raportu…”, a także współpracownikom - za ich wkład w wykonanie zadań.

Obrady odbywały się po raz kolejny w specjalnie zorganizowanej sali - w związku z zagrożeniem koronawirusem, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa (osobne stoły  i maski).

  

Raport o stanie Gminy - dostępny jest: tutaj (kliknij, żeby przejść).

 

AM, fot. A. Mendrala