Rada Gminy informuje że w dniu 15 czerwca 2020r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21 odbędzie się XX sesja Rady Gminy Dopiewo.

Porządek obrad XX sesja Rady Gminy Dopiewo

 1. Otwarcie XX sesji Rady Gminy Dopiewo.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Odczytanie porządku obrad.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z XIX nadzwyczajnej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Dopiewo za rok 2019.
 7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Dopiewo za rok 2019.
 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dopiewo wotum zaufania. DRUK 249
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy Dopiewo za 2019r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019r.
 10. Przedstawienie Radzie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wydanej opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Dopiewo z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.
 11. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 12. Przedstawienie Radzie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo za 2019 rok.
 13. Dyskusja.
 14. Projekt uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok. DRUK 250
 15. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. DRUK 251
 16. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Botanicznej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej. DRUK 252
 17. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Polnej w Dąbrówce poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej. DRUK 253
 18. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Budlejowa w miejscowości Dąbrowa. DRUK 254
 19. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Wilgi w miejscowości Trzcielin. DRUK 255
 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo dla części obszaru gminy położonej w miejscowości Konarzewo. DRUK 256
 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Jabłoniowej, gmina Dopiewo. DRUK 257
 22. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Więckowskiej - część B, gmina Dopiewo. DRUK 258
 23. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dopiewo w 2020 r. DRUK 259
 24. Projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Dopiewo a Miastem  Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. DRUK 260
 25. Projekt uchwały w sprawie aneksu do porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Dopiewo a Miastem Poznań oraz Gminą Komorniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego DRUK 261
 26. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. DRUK 262
 27. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/204/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok. DRUK 263
 28. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/203/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2020-2030. DRUK 264
 29. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 30. Wolne głosy.
 31. Zakończenie obrad XX sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

W związku z trwającą epidemią wirusa SARS-CoV-2 informuję, że możliwość osobistego udziału w sesji jest ograniczona. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia przebiegu sesji Rady Gminy Dopiewo w transmisji „na żywo” na stronie internetowej www.dopiewo.pl

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

 

Data wydarzenia: 
Od 2020-06-15 15:00 do 2020-06-16 14:55
Sesja rady gminy