Rada Gminy informuje, że w dniu 8 czerwca 2020 r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa.

Porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji:

 1. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Dopiewo za rok 2019.
 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dopiewo wotum zaufania. DRUK 249
 3. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy Dopiewo za 2019r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019r.
 4. Przedstawienie Radzie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wydanej opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Dopiewo z wykonania   budżetu Gminy za 2019 rok.
 5. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo w sprawie absolutorium dla    Wójta Gminy Dopiewo z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 6. Przedstawienie Radzie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019 rok. DRUK 250
 8. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. DRUK 251
 9. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Botanicznej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej. DRUK 252
 10. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Polnej w Dąbrówce poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej. DRUK 253
 11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Budlejowa w miejscowości Dąbrowa. DRUK 254
 12. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Wilgi w miejscowości Trzcielin. DRUK 255
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo dla części obszaru gminy położonej w miejscowości Konarzewo. DRUK 256
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Jabłoniowej, gmina Dopiewo. DRUK 257
 15. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Więckowskiej - część B, gmina Dopiewo. DRUK 258
 16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dopiewo w 2020 r.DRUK 259
 17. Projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Dopiewo a Miastem  Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. DRUK 260
 18. Projekt uchwały w sprawie aneksu do porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Dopiewo a Miastem Poznań oraz Gminą Komorniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego DRUK 261
 19. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. DRUK 262
 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/204/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok. DRUK 263
 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/203/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2020-2030. DRUK 264

 

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

 

Data wydarzenia: 
Od 2020-06-08 15:00 do 2020-06-09 14:55
Komisja Oświaty