Druki wniosków i stosowne oświadczenia należy wypełnić przez stronę internetową:

https://nabor.pcss.pl/dopiewo/przedszkole, udostępnioną od 30 marca do 14 kwietnia 2020 roku.

Dodatkowo proponujemy skorzystanie z nowej możliwości elektronicznego przesłania dokumentów.

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania przedszkoli wydrukowane i podpisane dokumenty przez rodziców lub prawnych opiekunów należy złożyć w placówce pierwszego wyboru w następujący sposób:

  • przesłać skan podpisanego i wypełnionego wniosku wraz z załącznikami na adres e-mail podany przez placówkę. W takim przypadku, w późniejszym terminie (dziś jeszcze nieokreślonym), trzeba będzie dostarczyć oryginał wniosku osobiście do placówki, lub
  • złożyć podpisany i wypełniony wniosek wraz z załącznikami w formie  papierowej w zaklejonej kopercie, w wyznaczonych godzinach, w przedszkolu pierwszego wyboru do przygotowanej skrzynki.
  • skorzystać z nowej możliwości elektronicznego przesłania dokumentów. Instrukcja w załączeniu PDF icon Instrukcja - elektronicznego przesylania dokumentów

W przedsionkach przedszkoli zostaną wyznaczone miejsca ze skrzynkami podawczymi, które pozostaną do dyspozycji rodziców/prawnych opiekunów.

Podczas rozpatrywania poprawności złożonych wniosków,  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w wyznaczonym przez siebie terminie.

Poprzednie informacje rekrutacyjne - tutaj

Przedszkole Publiczne Iskierki Skórzewo - tutaj

 

Data wydarzenia: 
Od 2020-03-30 00:00 do 2020-04-14 23:55