Szanowni Przedsiębiorcy, Zdajemy sobie sprawę, że w związku z epidemią wielu przedsiębiorców znajduje się w trudnej sytuacji. W związku z tym Wójt Gminy Dopiewo chcąc pomóc lokalnie działającym Przedsiębiorcom w związku z epidemią koronawirusa (SARS CoV-02) wprowadza „Pakiet pomocowy”.

Pakiet skierowany jest  dla Przedsiębiorców, którzy najmocniej zostali dotknięci ograniczeniami w usługach oraz handlu w związku z wprowadzeniem ograniczeń  wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a co za tym idzie ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym między innymi działalności handlowej, hotelarskiej, turystycznej, gastronomicznej.

Wójt Gminy Dopiewo wprowadza możliwość udzielenia pomocy, chcąc ograniczyć uciążliwości wynikające ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazły się firmy, których funkcjonowanie zostało zawieszone do odwołania. Przedsiębiorcy prowadzący działalność ujętą w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 ze zm.), m.in.:

 • polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach oraz gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu, a także związanych z konsumpcją i podawaniem napojów;
 • związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce;
 • twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki;
 • związaną ze sportem i rekreacją w szczególności: klubów sportowych, klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness, miejsc spotkań;
 • związaną z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania;
 • bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności kulturalnej;

lub prowadzący handel detaliczny:

 • wyrobami tekstylnymi;
 • wyrobami odzieżowymi;
 • obuwiem i wyrobami skórzanymi;
 • meblami i sprzętem oświetleniowym;
 • sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego;
 • artykułami piśmiennymi i księgarskimi;

lub inne podmioty prowadzące działalność usługową np.: salony kosmetyczne, fryzjerskie, indywidualne praktyki lekarskie (w tym stomatologiczne), gabinety rehabilitacyjne, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii,

mogą ubiegać się o:

 • odroczenie terminu płatności należności bieżącej lub/i zaległości na okres: od 3 do 6 miesięcy;
 • rozłożenie na raty należności bieżącej lub/i zaległości, określając liczbę i wysokość rat (maksymalnie do końca 2020 r.);
 • umorzenie zaległości wraz z odsetkami za zwłokę; z tytułu podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Przedsiębiorca  ubiegający się o pomoc wraz z wnioskiem powinien załączyć wymagane dokumenty:

 • Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis.
 • Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 • Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów lub PIT-y).
 • Dokumenty finansowe za 1 kw. 2020 roku i następne lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej.
 • Oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Obowiązek złożenia powyższych dokumentów wynika z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 roku. poz. 362 ze zm.) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

Wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc może złożyć:

 • poczta tradycyjna na adres: Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo,
 • poczta elektroniczna: skarbnik@dopiewo.pl
 • telefon kontaktowy: 618 906 353
 • adres skrytki ePUAP: /u69segq736/skrytka

oraz do skrzynki podawczej umieszczonej w przedsionku budynku Urzędu Gminy Dopiewo przy ul. Leśnej 1c w Dopiewie w poniedziałki w godzinach 9.00-17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie mieszkańców Gminy Dopiewo oraz pracowników urzędu, od 18 marca br. do odwołania wstrzymana jest możliwość bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Dopiewo.

Dodatkowo pragniemy podkreślić, że każdy złożony wniosek będzie traktowany indywidualnie.

PDF icon informacja_dla_przedsiebiorcow.pdf