W dniu 1 lutego ruszy III edycja  przyjmowania wniosków na dofinansowanie likwidacji starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie gminy Dopiewo. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z materiałami:

 • W dniu 1 lutego 2020 r. (sobota) od godz. 7:30 - 12.00 Urząd Gminy Dopiewo (pok. nr 11) rozpocznie przyjmowanie wniosków o dopłaty do wymiany źródeł ciepła (decyduje kolejność wpływu wniosków do Urzędu);
 • Wysokość dopłaty wynosi 70% kosztów poniesionych na wymianę starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła – nie więcej niż 5 tys. zł, a w przypadku obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków – nie więcej niż 30.000 zł.
 • Stary pozaklasowy kocił węglowy może być wymieniony ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne, pompę ciepła lub paliwo stałe (kotły muszą spełniać warunki określone w regulaminie udzielania dotacji);
 • Dotacja może być przeznaczona na demontaż starego kotła węglowego, zakup i montaż nowego źródła ogrzewania oraz armatury niezbędnej do wykonania nowego systemu ogrzewania;
 • Aby uzyskać dotację na wymianę pieca, musi dojść do trwałej likwidacji dotychczasowego, pozaklasowego kotła węglowego.
 • Dotacja udzielana jest w formie refundacji kosztów wymiany źródła ciepła, tj. wypłata środków może nastąpić dopiero po realizacji opisanej we wniosku zmiany systemu ogrzewania i po prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów.
 • Dotacja nie będzie udzielana na urządzenia i materiały zakupione przed datą zaakceptowania wniosku, tzn.- przed podpisaniem umowy.
 • Do wniosku należy dołączyć m.in.: dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością; zgodę pozostałych współwłaścicieli (dotyczy współwłasności), dokumentację fotograficzną starego kotła węglowego; a w przypadku obiektu zabytkowego kpię decyzji wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu o danego obiektu do rejestru zabytków.
 • Dotacja nie będzie udzielana na dofinansowanie inwestycji, dla której została już uprzednio udzielona dotacja z innego źródła (np. z programu „Czyste Powietrze”).
 • Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski można składać w dniach 01.02.2020 r.– 28.02.2020 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 w godzinach pracy Urzędu. Datą złożenia wniosku jest dzień wpływu wniosku do Biura Obsługi Klienta. W dniu 1 lutego 2020 (sobota) będą przyjmowane w pokoju nr 11 w godzinach 7.30 - 12.00.

REALIZACJA DOPŁATY
 • Po złożeniu wniosku następuje jego weryfikacja, w celu sprawdzenia jego prawidłowości i kompletnego wypełnienia;
 • Urząd Gminy Dopiewo nie wyklucza możliwości oględzin starego kotła węglowego przed przez podpisaniem umowy na jego wymianę;
 • Po prawidłowej weryfikacji wniosku zostanie podpisana umowa o przydzieleniu dofinansowania.
 • Wnioski niezakwalifikowane, złożone po terminie, bądź po wyczerpaniu środków nie przechodzą na rok następny.
ROZLICZENIE DOTACJI

Po zrealizowaniu inwestycji w terminie określonym w Umowie, Wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wszystkimi załącznikami. Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć:

 1. Kserokopie faktur VAT lub rachunków potwierdzających poniesione koszty inwestycji
 2. kopię dowodu zakupu nowego kotła;
 3. dokument potwierdzający demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji – wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę,
 4. dokument potwierdzający montaż nowego urządzenia grzewczego wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę;
 5. dokument informujący o rodzaju, sprawności i mocy (w kW) zainstalowanego źródła, dane techniczne nowego źródła ciepła lub dokumentację techniczną.
 6. świadectwo zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 (5 klasa) – (dotyczy kotłów na paliwo stałe typu biopaliwo oraz kotłów na paliwo stałe z automatycznym podajnikiem).
 7. inne dokumenty takie jak: opinia kominiarska wykonana po zamontowaniu nowego źródła ciepła, protokół z odbioru instalacji gazowej i przeprowadzonej próby szczelności jeśli została wykonana, dokument potwierdzający uruchomienie nowego źródła ogrzewania wystawiony przez uprawnionego serwisanta.
KONTROLA POWYKONAWCZA
 • Po złożeniu formularza rozliczenia dotacji wnioskodawca obowiązany jest udostępnić lokal, w którym dokonano zmiany systemu ogrzewania w celu przeprowadzenia kontroli powykonawczej. Termin oględzin uzgodniony zostanie telefonicznie.

Szczegółowych informacji w sprawie udziela: Ewa Hejwosz, tel. 61 89 06 395

Formularze do pobrania:

Plik Regulamin wraz za załącznikami (wniosek i formularz rozliczenia)

PDF icon klauzula o przetwarzaniu danych osobowych.pdf

PDF icon Oświadczenie o pomocy de mininis w rolnictwie lub rybołówstwie

Plik Formularz_pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie

Data wydarzenia: 
Od 2020-01-02 09:00 do 2020-02-28 15:30
piec węglowy