Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” i Firma Alkom przedstawia w wersji pdf harmonogramy odbioru odpadów:

PDF icon HARMONOGRAMPDF icon ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH, ZMIESZANYCH, BIO, GABARYTÓW, CHOINEK_2022PDF icon pdf

Selekt informuje o obowiązku segregacji odpadów

6 września 2019 r. weszły w życie zmiany ustawy o czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2019, poz. 2010), na podstawie której Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt” dokonało zmian w prawie miejscowym. Nowelizacja Ustawy wprowadziła prawny obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r. (tj. Dz.U. 2019, poz. 2028)

 • Od 1 stycznia 2020 r. wprowadzona została nowa frakcja odpadów zwana BIOODPADAMI. Będą one odbierane wyłącznie z pojemników w kolorze brązowym z napisem „BIO”. Każdy właściciel nieruchomości, zarządca, administrator ma obowiązek wy­posażenia nieruchomości w pojemnik brązowy spełniający normę EN-840. Zaleca się typowe pojemniki do bioodpadów. Z obowiązku posiadania brązowego pojemnika zwolnieni będą właściciele nieruchomości jednorodzinnych posiadający przydomowy kompostownik. W przypadku posiadania kompostownika, właściciel nieruchomości jednorodzinnej nie będzie mógł wystawiać pojemnika brązowego służącego do gromadzenia BIODPADÓW.
 • Odbiór odpadów „BIO” odbywać się będzie przez cały rok zgodnie z harmonogramem.
 • Bezwzględna segregacja odpadów. Kontrolę prawidłowości segregacji prowadzić będą pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na właściciela nieruchomości nałożona zostanie kara w wysokości dwukrotności opłaty ponoszonej za gospodarowanie odpadami w wysokości 54 zł od osoby Kara zostanie nałożona w drodze decyzji administracyjnej przez Zarząd Związku.
 • W 2020 r. (po wejściu w życie nowej deklaracji) osoby posiadające kompostowniki otrzymają ulgę w wysokości opłaty. Zgłoszone kompostowniki będą ewidencjonowane i będą podlegać kontroli.
 • Wpłaty należy dokonywać do końca miesiąca na indywidualne konto.
 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu­nalnych (PSZOK) służy tylko dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych. Odpady przyj­mowane są zgodnie z obowiązującym regu­laminem. Od 1 stycznia 2020 roku w PSZOK przyjmowane będą tzw. odpady medyczne z gospodarstw domowych, powstające w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji (mieszkaniec samodzielnie wykonuje sobie iniekcje np. z insuliny, heparyny) oraz tzw. paski z prowadzenia monitoringu substancji we krwi.

DOMKI LETNISKOWE I INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE

 • Opłata wnoszona w formie ryczałtu za rok, bez względu na liczbę dni korzystania z danej nieruchomości w roku. Płatność na wskazane konto do końca czerwca każdego roku.
 • Od 1 stycznia 2020 r. wysokość opłaty ryczałtowej za ww. nieruchomości wynosi 169 zł.
 • Obowiązek segregacji odpadów. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie Związku dla właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub na innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości: 338 zł za rok od nieruchomości, tj. dwukrotność stawki.
 • Kara zostanie nałożona w drodze decyzji administracyjnej przez Zarząd Związku.

NIERUCHOMOŚCI MIESZANE

 • Deklaracja obejmuje nieruchomość, na której znajduje się zarówno mieszkanie i sklep lub warsztat, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.
 • Właściciel nieruchomości ma obowiązek od 1 stycznia 2020 r. złożyć nową deklarację dotyczącą części zamieszkałej. Natomiast na część niezamieszkałą (np. sklep, warsztat mieszczące się w tym budynku) ma obowiązek zawrzeć umowę cywilno-prawną na odbiór odpadów komunalnych z firmą świadczącą tego typu usługi, która posiada aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej. Wykaz firm dostępny jest na stronie inter­netowej BIP Związku, w zakładce „ochrona środowiska”

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

 • W związku ze zmianą ustawy z dnia 1 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. D.U. 2019, poz. 2010), która weszła w życie dnia 6 września 2019 r., Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów- -SELEKT” w Czempiniu podjęło decyzję o wyłączeniu z systemu odbioru odpadów komunalnych nieruchomości niezamieszkałych. Oznacza to, że z dniem 1 stycznia 2020 r. każdy właściciel, zarządca nieruchomości niezamieszkałej (sklepy, firmy, urzędy, szkoły, przedszkola, Domy Pomocy Społecznej, hotele itp.) zobowiązany jest zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą świadczącą tego typu usługi, która posiada aktualny wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie działania tutejszego Związku. Wykaz firm dostępny jest na stronie internetowej BIP Związku, w zakładce „ochrona środowiska”. Przy zawarciu umowy należy stosować częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zgodną z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT” w Czempiniu, jednocześnie zwracamy uwagę, iż na podstawie art. 6 ust. 1 przywołanej wyżej ustawy, właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą mieli obowiązek okazania umowy i dowodów uiszczania opłat. Czynności kontrolne w tym zakresie będą prowadzone przez Związek.

Obowiązek złożenia nowej deklaracji w ciągu 14 dniu od zamieszkania. Zmiany deklaracji należy dokonywać KAŻDORAZOWO w przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych nieruchomość tj. narodziny dziecka, przeprowadzka, zgon do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątek stanowi zobowiązanie powstałe w związku ze śmiercią mieszkańca - ustawodawca umożliwił złożenie deklaracji do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Wzrost opłat za gospodarowanie odpadami

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  odbieranymi w sposób selektywny na terenie Gminy Dopiewo od 1.04.2020 r. wynosić będzie  27 zł miesięcznie od mieszkańca.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia z części opłaty, za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych, w przypadku spełnienia warunków, o którym mowa w ust. 1 wynosi: 2 zł miesięcznie od naliczonej opłaty miesięcznej.

Przyczyny rosnących cen opłat za odpady

 • Zmiana ustawy o czystości i porządku w gminie wprowadziła konieczność odbierania kolejnej frakcji odpadów – BIO/ odpady zielone i kuchenne/. Do tej pory  tylko odpady zielone odbierane były  w okresie od IV do XI  i tylko od  osób które zadeklarowały ich oddawanie. Z dniem 1 stycznia 2020 r. odpady BIO mamy  obowiązek odbierać przez cały rok, od wszystkich mieszkańców za wyjątkiem właścicieli nieruchomości jednorodzinnych posiadających przydomowy kompostownik. 
 • Zgodnie z zapisami ustawy  mieszkaniec nie może już zdeklarować, że nie będzie segregował odpadów. Segregacja odpadów jest prawnym obowiązkiem wszystkich obywateli. Przed wejściem w życie zmian na trenie Związku nie segregowało odpadów ok. 8% mieszkańców. W wyniku wprowadzenia tego obowiązku  do budżetu Związku wpłynie o 1,8 mln mniej  środków finansowych.
 • Gwałtowny wzrost kosztów składowania spowodowany wzrostem tzw. opłaty marszałkowskiej- ustalonej przez Ministra Środowiska i przyjętej przez radę Ministrów w 2017 r.. Wynosiła ona:

- w 2017 – 74,26 zł;

- w 2018 - 140 zł;

- w 2019 - 170 zł ,

- a od 1 stycznia 2020 wynosi 270 zł do każdej składowanej tony (oprócz kosztów deponowania i rekultywacyjnych). A zatem w przeciągu 3 lat  wysokość tej opłaty wzrosła o 263%.

 • Wzrost kosztów energii- zużycie energii jest jednym z podstawowych kosztów  obciążających niemal każdego  przedsiębiorcę. W stosunku do roku ubiegłego  średni wzrost energii dla przedsiębiorców wyniósł od 54-61%.
 • Wzrost kosztów pracy- wzrost płacy minimalnej o ok. 12,5 % w ciągu 3 lat. Brak chętnych do pracy. Firmy chcąc mieć pracowników podnoszą znacznie pensje.
 • Uwarunkowania w skali mikro- słabo rozwinięty rynek surowców i brak rozszerzonej odpowiedzialności producenta opakowań za wprowadzanie ich do obrotu.
 • Wzrost  ilości produkowanych przez mieszkańców odpadów spowodowana wzrostem konsumpcji, a także słabą  jakością  kupowanych  środków trwałych ( mebli, sprzętu elektrycznego i elektronicznego) które częściej są wymieniane. 

 

Dla porównania ilość zebranych gabarytów oraz sprzętu AGD i RTV

                                                              2017 r.                                           2019 r.

Związek „SELEKT”                            1042,067 tony                             5083,974 tony

w tym Gmina Dopiewo                    401,827 tony                               603,140 tony

 

 • Zakaz składowania frakcji wysokoenergetycznych – odpady przerabiane na paliwo alternatywne do elektrowni, cementowni czy też zakładów  termicznej przeróbki odpadów. Zlikwidowanie rejonizacji  spowodowało, że firmy licytują , kto zapłaci więcej za przyjęcie  odpadów do spalarni. Jeszcze dwa lata temu za przyjęcie 1 tony odpadów wysokoenergetycznych do cementowni żądano ok. 120,00- 180,00  zł , obecnie ponad 600 zł.
 • Problem z zagospodarowaniem tworzyw sztucznych i makulatury . Tworzywa sztuczne wcześniej jako surowiec- plastik – odbierały Chiny. Obecnie po zamknięciu rynku chińskiego na te odpady  jest problem z ich zagospodarowaniem. Instalacja musi płacić by pozbyć się tych odpadów. Kryzys odpadowy dotyczy również makulatury. Punkty skupu wstrzymały skup, a papiernie przyjęcie makulatury do zagospodarowania. Aby się pozbyć makulatury to trzeba również płacić. Ceny rosną z dnia na dzień. Powodem tych problemów jest również nadpodaż tych odpadów .Problematyczne jest również zbycie szkła za względu na nadpodaż  ilości tych odpadów.
 • Zostały  zaostrzone wymagania dotyczące odpadów selektywnie zbieranych w związku z koniecznością  spełnienia wymogów UE, co do poziomów odzysku/ 50%/ . Odpady muszą być podczyszczane w sortowni co powoduje wzrost kosztów funkcjonowania instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.
 • Zostały  wprowadzone  z dniem 1 stycznia 2020 r. zmiany  w przepisach  dotyczących sprawozdawczości: ewidencji odpadów. Zmiany wprowadziły elektroniczną formę ewidencji. Ma to doprowadzić do transparentności przepływów  strumienia odpadów oraz ułatwić  kontrolę  nad podmiotami gospodarującymi  odpadami/ dostęp do danych z zasobów elektronicznej ewidencji będą posiadały organy  administracji oraz Policja i Inspekcja Transportu Drogowego/. Dla Przedsiębiorców  oraz Związku  oznacza to  zaangażowanie kolejnych sił i środków , aby sprostać  nowym wymogom.
 • Firmy świadczące usługi zbiórki i transportu odpadów  wybierane są w drodze zamówienia publicznego- przetargu nieograniczonego. Związek zmaga się z procedurą przetargową od listopada roku ubiegłego. 

segregacja